Arhive kategorije: Osnivački dokumenti koalicije

Kodeks ponašanja za članice Koalicije KOMA

Ovim Kodeksom ponašanja za članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA  (u daljem tekstu: Kodeks), utvrđuju se principi, vrijednosti i standardi koje u svom radu i ostvarivanju ciljeva Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (u daljem tekstu: Koalicija) podržavaju i primjenjuju članice Koalicije.

 

I              PRINCIPI, VRIJEDNOSTI, STANDARDI

 

Članice Koalicije utvrđuju kao bitne principe rada, vrijednosti i standarde kako slijedi:

 

 1. JEDNAKOST I PRAVEDNOST

 

1.1.        Članice Koalicije u svom djelovanju poštuju i promovišu najviše standarde u oblasti zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana, posebno marginalizovanih grupa.

 

1.2.        Članice Koalicije kao osnovni princip svoga rada primjenjuju, promovišu i zahtijevaju od svih subjekata sa kojima sarađuju da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost.

 

1.3.        Članice Koalicije su privržene principu vladavine prava i provedbi zakona u Bosni i Hercegovini.

 

 1. TRANSPARENTNOST I JAVNOST U RADU

 

2.1.        Članice Koalicije u svom radu i u svim nivoima saradnje su transparentni i dostupni javnosti.

 

2.2.        Sve informacije o aktivnostima Koalicije su javne i dostupne, a članice Koalicije primjenjuju sve procedure, metode i alate u skladu sa važećim propisima i savremenim standardima u cilju ostvarenja transparentnog djelovanja.

 

 1. NEZAVISNOST

 

3.1.        Članice Koalicije su nezavisne u odlučivanju i ostvarenju svojih ciljeva i programa a u Koaliciju se udružuju u svrhu realizacije svojih ciljeva kao i svrhe i ciljeva Koalicije utvrđenih u Platformi Koalicije.

 

 1. MEĐUSOBNO POVJERENJE, SOLIDARNOST I ODNOSI ČLANICA

 

4.1.        Članice Koalicije primjenjuju, promovišu i visoko cijene princip povjerenja i solidarnosti kao jedan od najvažnijih preduslova za dobru saradnju i ostvarenje ciljeva Koalicije.

 

4.2.        Članice Koalicije uvažavaju jednak status ne samo kao članica Koalicije nego i u smislu djelovanja i potreba u drugim segmentima djelovanja članica Koalicije, te izražavaju spremnost da podržavaju rad i vrše promociju članica Koalicije.

 

4.3.        Članice Koalicije svoju saradnju ostvaruju principom dobre namjere (bona fide) te eventualne nesuglasice ili nesporazume rješavaju primjenom istog.

 

 1. ODGOVORNOST U RADU

 

5.1.        Članice Koalicije primjenjuju princip odgovornosti u odlučivanju i preduzimanju aktivnosti, koji pretpostavlja uzimanje u razmatranje svih relevantnih okolnosti i realnih učinaka, vodeći računa o proporciji uloženih resursa i dobijenih rezultata.

 

5.2.        Članice Koalicije u svom radu se suzdržavaju od aktivnosti i situacija u kojima može doći do sukoba ličnih i profesionalnih interesa.

 

5.3.        U ostvarenju ovog principa, članice Koalicije posebno vode računa o procedurama i stalnim provjerama primjene ovog principa kako bi blagovremeno prepoznali, spriječili i otkrili eventualne povrede sukoba interesa a sve u cilju da se ne nanese šteta bilo kom subjektu, partneru, organizaciji ili samoj Koaliciji.

 

 1. KOMUNIKACIJA I SARADNJA

 

6.1.        Članice Koalicije su opredijeljene da dijele i razmjenjuju znanje, iskustva i informacije u cilju boljeg razumijevanja i promocije zajedničkog učenja i novih modela djelovanja.

 

6.2.        Članice Koalicije primjenjuju i zagovaraju princip nenasilne komunikacije i kulturu dijaloga.

 

6.3.        Članice Koalicije primjenjuju princip argumentovanog dijaloga kao temeljni oblik u ostvarenju ciljeva kampanje zagovaranja.

 

6.4.        Članice Koalicije koriste u svom radu sve oblike i vrste modernih komunikacija te uspostavljaju i zajednički internet prostor na web stranici www.sif.ba sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

6.5.        Članice Koalicije u saradnji sa drugim institucijama, organizacijama ili pojedincima primjenjuju i uvažavaju princip kompetentnosti, uzajamnog uvažavanja, poštovanja i tolerancije.

 

 1. PROFESIONALNOST

 

7.1.         Članice Koalicije svom radu pristupaju sa najvišim standardima profesionalnog djelovanja koji podrazumijevaju kompetentnost, informisanost, tačnost, odgovornost, ekonomičnost, efikasnost, poštovanje dogovorenih procedura i predanost ideji i ciljevima Koalicije.

 

 

II             PRIMJENA KODEKSA

 

 1. ODGOVORNOST IZVRŠNOG ODBORA

 

8.1.        Za primjenu Kodeksa odgovoran je Izvršni odbor Koalicije.

 

8.2.        Izvršni odbor Koalicije bira članove Komisije za praćenje primjene Kodeksa.

 

 1. KOMISIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

 

9.1.        Komisija za praćenje primjene Kodeksa (u daljem tekstu: Komisija) prati primjenu Kodeksa i u tom smislu usmjerava rad članica Koalicije, daje potrebne smjernice, tumačenja, mišljenja ili posreduje u cilju prevencije kršenja Kodeksa a može predlagati izmjene i dopune odredaba Kodeksa.

 

9.2.        Komisija razmatra prijave za kršenje Kodeksa, žalbe na odluke i mjere za kršenje Kodeksa prema pojedinim članicama Koalicije.

 

 1. SASTAV KOMISIJE

 

10.1.   Komisija ima 3 člana i to jedan član Izvršnog odbora Koalicije i dva člana iz reda članica Koalicije.

 

10.2.      Mandat članova Komisije je četiri godine.

 

10.3       Predsjedavajućeg Komisije biraju između sebe članovi komisije na mandatni period od jedne godine.

 

10.4.      Članstvo u Komisiji prestaje voljom člana Komisije, smrću člana ili smjenom u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim Kodeksom.

 

 1. POSTUPAK PRED KOMISIJOM

 

11.1.      Svaka članica Koalicije može podnijeti Komisiji pismenu prijavu o kršenju Kodeksa ponašanja neke članice Koalicije ili više njih uz priložene dokaze ili prijedloge za dokazivanje pred Komisijom.

 

11.2.      Komisija može odbaciti prijavu ukoliko nije potpuna odnosno ako nisu priloženi dokazi ili se može nesumnjivo utvrditi da nije bilo povrede Kodeksa.

 

11.3.      Komisija u slučaju prihvatanja prijave i ocjene da treba provesti postupak utvrđivanja činjenica, obavještava sve strane da je prijava prihvaćena i traži od članica protiv kojih je prijava podnesena pismeno izjašnjenje ili odgovor na navode u prijavi kao i dokaze na kojima zasnivaju svoju odbranu.

 

11.4.      Komisija nakon kompletiranja potrebnih dokaza pristupa raspravljanju i donosi mjeru u zavisnosti od vrste i težine povrede.

 

11.5.      Komisija može donijeti neku od sljedećih mjera:

 • pružiti edukaciju usmjerenu na vrstu povrede i poštivanje Kodeksa ili edukaciju osigurati izborom neke od članica koja će tu edukaciju pružiti,
 • savjetovati organizaciju – članicu o vrstama korektivnih mjera prema uposleniku ili predstavniku članice koji je odgovoran za povredu Kodeksa ili čije je djelovanje dovelo do povrede Kodeksa od strane članice u cjelini,
 • izreći usmeni ukor ili opomenu,
 • preporučiti suspenziju ili otkazivanje članstva u Koaliciji o čemu se izjašnjava Izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova a konačna odluka se donosi na Konvenciji Koalicije dvotrećinskom većinom prisutnih predstavnika.

 

11.6.   Koalicija na Konvenciji može usvojiti ili odbaciti prijedlog odluke o isključenju članice iz Koalicije.

 

 1. IZVJEŠTAVANJE ČLANICA KOALICIJE I JAVNOSTI

 

12.1.      Komisija najmanje jednom godišnje izvještava članice Koalicije o prijavama, postupcima i izrečenim mjerama za povrede Kodeksa.

 

12.2.      Komisija članice Koalicije izvještava putem e-mail-a, podnosi pismeni godišnji izvještaj na Konvenciji Koalicije a usvojeni izvještaj objavljuje i na web stranici koma.sif.ba  sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

 1. JAVNOST KODEKSA PONAŠANJA

 

13.1.      U skladu sa proklamovanim principom javnosti, Kodeks se objavljuje na web stranici koma.sif.ba  sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

14.1.      Administrativne poslove i dokumentaciju vezano za rad Komisije za primjenu kodeksa obavlja Sekretarijat Koalicije.

 

14.2.      Kodeks ponašanja stupa na snagu potpisivanjem članica Koalicije.

 

 

(potpisi članica KOME – vidjeti sekciju “Članice” ovog web-sitea)

Memorandum o razumijevanju Koalicije KOMA

Organizacioni odbor sastavljen od inicijatora ideje za formiranje Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, sa ciljem združenog djelovanja, na širokoj platformi, organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe i relevantnih predstavnika javnog i privatnog sektora u svrhu realizacije kampanja zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa, predlaže da buduće članice Koalicije zaključe sljedeći

 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

 

Član 1.

Osnivanje Koalicije

Potpisom ovog Memoranduma o razumijevanju (u daljem tekstu: Memorandum), strane potpisnice osnivaju koaliciju za zagovaranje u oblasti prava ljudskih marginalizovanih grupa pod nazivom Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (u daljem tekstu: Koalicija).

 

Član 2.

Ciljevi osnivanja Koalicije

Ciljevi osnivanja Koalicije su:

 • Poboljšanje politika i praksi koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
 • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u Koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
 • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica Koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.

 

Član 3.

Aktivnosti Koalicije

U svrhu ostvarenja naznačenih ciljeva, Koalicija će provoditi sljedeće aktivnosti:

 • Provođenje kampanja javnog zagovaranja i vršenje uticaja na donošenje i provođenje javnih politika,
 • Kontinuirani monitoring stanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Izrada i publikovanje godišnjih analiza – izvještaja o stanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti marginalizovanih grupa,
 • Izgradnja kapaciteta članica Koalicije u cilju efikasnijeg provođenja kampanja kao i u svrhu postizanja održivih rezultata,
 • Druge aktivnosti za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u skladu sa identifikovanim prioritetima, odlukom Koalicije i finansijskim mogućnostima.

 

Član 4.

Članovi Koalicije

Strane potpisnice Memoranduma su stalni članovi Koalicije i prihvataju obavezu da će u okviru Koalicije djelovati sa pravom glasa putem svojih stalnih predstavnika na Konvenciji (zasjedanje svih članova Koalicije).

Na Konvenciji se bira predsjedavajući (moderator rada Konvencije).

Članovi Koalicije imaju pravo imenovati stalnog predstavnika i njegovog zamjenika za slučajeve odsustva stalnog  predstavnika sa sjednica Konvencije.

Radi efikasnijeg djelovanja, članovi Koalicije imaju pravo, uz pismeno obrazloženje, imenovati za zasjedanje Konvencije svog predstavnika koji zbog specifičnog profesionalnog profila može dati kvalitetniji doprinos u radu Konvencije.

U svrhu ostvarivanja ciljeva Koalicije mogu se formirati radna tijela koja mogu uključivati, osim članova Koalicije, i druge relevantne predstavnike, radi efikasnijeg rada u pojedinim sektorima ili za specifična pitanja.

 

Član 5.

Posmatrači i gosti

Članovi Koalicije su saglasni da predstavnici drugih institucija i organizacija mogu učestvovati u radu Koalicije u statusu posmatrača ili gosta uz prethodno postavljeni pismeni zahtjev koji razmatra Izvršni odbor Koalicije.

Posmatrači i gosti imaju pravo diskusije i nemaju pravo glasa.

 

Član 6.

Principi rada Koalicije

Djelovanje Koalicije je zasnovano na kontinuiranoj, transparentnoj međusobnoj saradnji članova Koalicije te aktivnom djelovanju članova Koalicije prema vanjskim partnerima i subjektima koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Koalicije.

Koalicija može donositi odluke kada je prisutno najmanje 2/ 3 stalnih članova.

Koalicija donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih stalnih članova Koalicije.

U slučaju potrebe, Koalicija može, osim na Konvenciji, donositi odluke putem pismenih saglasnosti (uključujući i e-mail poruke) i telefonskih konsultacija (tele – konferencije, skype itd.).

 

Član 7.

Izvršni odbor Koalicije

Članovi Koalicije na prvoj Konvenciji Koalicije biraju Izvršni odbor Koalicije.

Izvršni odbor ima najviše devet članova i imenuje se na period od četiri godine.

Izvršni odbor provodi odluke Koalicije, predlaže mjere i aktivnosti, planove i programe, priprema i izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu Koalicije i donosi odgovarajuće odluke u cilju provođenja aktivnosti Koalicije.

Izvršni odbor može donositi odluke ukoliko sjednici prisustvuje dvotrećinska većina i donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članstvo u Izvršnom odboru prestaje voljom člana, smrću člana ili smjenom u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim Memorandumom.

O smjeni člana Izvršnog odbora odlučuje Izvršni odbor natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Član 8.

Predsjedavajući Izvršnog odbora

Članovi Izvršnog odbora biraju između sebe predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Izvršnog odbora sa mandatnim periodom od jedne godine.

Predsjedavajući Izvršnog odbora saziva sjednice Izvršnog odbora, priprema sjednice i materijale te koordinira aktivnosti Koalicije.

U slučaju odsustva predsjedavajućeg ili potrebe, sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi zamjenik predsjedavajućeg Izvršnog odbora.

  

Član 9.

Administrativno-operativna podrška Izvršnom odboru Koalicije

Za administrativno – operativnu podršku u poslovima iz člana 6, 7. i 8. u cilju provedbe člana 3. Memoranduma je zadužen Sekretarijat Koalicije.

Sekretarijat je administrativna služba jedne organizacije/ institucije – članice Koalicije ili više članica  Koalicije koje stavljaju svoje tehničke i ljudske resurse u svrhu obavljanja određenih aktivnosti podrške Koaliciji. Sekretarijat se određuje na prvoj Konvenciji Koalicije.

 

Član 10.

Finansiranje

Osnovna finansijska sredstva za funkcionisanje Koalicije i provođenje njenih aktivnosti od osnivanja do 30. juna 2018. godine obezbijeđena su kroz sektor ljudska prava – marginalizovane grupe Programa održivosti civilnog društva CSSP koji je podržan od USAID-a.

Strane potpisnice su saglasne da u skladu sa potrebama i mogućnostima učestvuju u dodatnom  finansiranju ili drugim vidovima obezbjeđivanja sredstava za troškove rada Koalicije.

Rad Koalicije biće finansiran i na bazi sufinansiranja iz javnog sektora, međunarodnih  donatora i donacijama  privatnog sektora kao dodatnih izvora finansiranja, a na osnovu raspoloživosti istih.

 

Član 11.

Organizacija rada i druga pitanja

Potpisnici ovog Sporazuma su saglasni da je Memorandum otvoren za dopune i izmjene koje se mogu pojaviti u toku rada Koalicije, te da je stalno otvoren za potpisivanje novih članica Koalicije.

 

Član 12.

Broj primjeraka Memoranduma

Memorandum je sačinjen u jednom izvornom primjerku koji je deponovan u Sekretarijatu Koalicije, a članicama Koalicije – potpisnicama se dostavlja foto – kopija Memoranduma.

Predstavnici strana potpisnica izjavljuju da prihvatanjem i potpisivanjem ovog Memoranduma, iskazuju svoju punu opredijeljenost i obavezu da će preduzimati i provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi se u cjelosti ostvarili ciljevi i svrha ovog Memoranduma.

 

                                           (potpisi članica Koalicije KOMA – vidjeti sekciju “Članice” ovog web-sitea)

Platforma Koalicije KOMA

Platforma Koalicije marginalizovanih grupa u BiH KOMA

 

Svjesni da naše društvo nije društvo jednakih mogućnosti, zbog postojanja diskriminacije velikog broja građana koja, pored ostalog, uključuje:

 • Neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve građane – od međunarodnih konvencija pa do zakona, podzakonskih akata i politika, uključujući i nepostojanje minimuma socijalne sigurnosti unutar entiteta što ugrožava socijalna ljudska prava i uzrokuje razlike u ostvarivanju tih prava (teritorijalna diskriminacija među korisnicima kao i pasivnost sistema socijalne pomoći),
 • Nedovoljno poštivanje političkih (izbornih) prava pripadnika nacionalnih manjina,
 • Socijalnu isključenost marginalizovanih grupa – nedovoljnu društvenu uključenost predstavnika marginalizovanih grupa usljed neodgovarajućeg zakonskog okvira i nepostojanje uslova za dinamičan razvoj socijalnog poduzetništva kao oblika socijalnog uključivanja,
 • Nedovoljnu pomoć porodicama osoba s invaliditetom i još uvijek preovladavajuća sistemska rješenja institucionalnog smještaja marginalizovanih osoba – nerijetko protivno volji i željama osobe u vezi s tim gdje, s kim i kako da živi,
 • Diskriminaciju pri pružanju javnih usluga, a naročito u oblastima obrazovanja, zdravstva i stanovanja i zapošljavanja (uključenosti u zajednicu),
 • Diskriminaciju po osnovu uzroka invalidnosti (diskriminacija unutar marginalizovane populacije),
 • Neadekvatnu pravnu regulativu i pravnu zaštitu LGBTI osoba i njihovu diskriminaciju u pružanju javnih usluga, posebno u zdravstvu, bezbjednosti i pravu na okupljanje,
 • Nemogućnost djece i osoba u autističnom spektru da u sistemu zdravstvene zaštite dobiju kvalitetnu uslugu oslobođenu psihološke traume za njih i njihovu porodicu,
 • Stigmu u pružanju zdravstvenih usluga ovisničkoj populaciji,
 • Probleme medicinske rehabilitacije i habilitacije, kao i obrazovanja i socijalne rehabilitacije – prije svega nepostojanje službi za ranu intervenciju kao ključa za uspjeh kasnijih faza razvoja i uključivanja većine osoba s invaliditetom,
 • Prisutnost opšte stigmatizacije i otežanu društvenu uključenost romske nacionalne manjine,
 • Otežano ostvarivanje prava pripadnika romske nacionalne manjine jer mnogi od njih nisu upisani u matične knjige, nemaju lična dokumenta niti prijavu prebivališta, što im onemogućava da ostvare pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ne mogu se upisati u birački registar,
 • Nedovoljnu integrisanost sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite,

 

Inspirisani doktrinom i praksom “partnerstva za otvorenu vlast” i riješeni da budemo prepoznati kao partner u procesima razvoja strateških politika i dokumenata u cilju rješavanja gore navedenih prioritetnih problema ljudskih prava marginalizovanih grupa kao i u procesu monitoringa implementacije javnih politika,

 

Uvjereni da nevladin sektor u raspoloživim kapacitetima i resursima čini maksimum napora da ublaži pomenutu diskriminaciju marginalizovanih grupa ali da država ne smije biti “amnestirana” od ustavne obaveze da obezbijedi koncept “ljudska prava za sve” i društvo jednakih mogućnosti za sve građane u kojem će svako imati onoliko podrške koliko mu je dovoljno da bi bio ravnopravan s drugim građanima,

 

Svjesni da organizacije koje zastupaju marginalizovane grupe ne posjeduju dovoljne kapacitete za samostalno zagovaranje i lobiranje u svrhu promjena koje bi postepeno dovodile do poboljšanja stanja ljudskih prava marginalizovanih grupa kao i slabe koordinacije združenog djelovanja organizacija u ovom sektoru,

 

I uvjereni u potrebu za obrazovanjem neformalne koalicije za ljudska prava marginalizovanih grupa koja će u združenim akcijama zagovaranja objediniti, na širokoj platformi, organizacije civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe i relevantne predstavnike javnog i privatnog sektora u cilju rješavanja prioritetnih problema i otklanjanja diskriminacije,

 

Udružujemo se u Koaliciju marginalizovanih grupa u BiH KOMA kao mrežu organizacija i pojedinaca čija je misija zalaganje za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti marginalizovanih građana u Bosni i Hercegovini.

 

Naša vizija je

 • civilni sektor kao partner javnom sektoru u razvoju, implementaciji i monitoringu javnih politika koje regulišu i unapređuju ljudska prava i jednake mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u cilju stvaranja uslova za društvo jednakih prava za sve građane.

 

Ciljevi osnivanja Koalicije KOMA su:

 • Poboljšanje politika i praksi koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
 • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju marginalizovanim grupama,
 • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
 • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.

 

Aktivnosti koje će u svrhu ostvarenja naznačenih ciljeva KOMA provoditi su sljedeće:

 • Provođenje kampanja zagovaranja i vršenje uticaja pri razvoju i donošenju javnih politika, čime ćemo postići da pitanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa i rješenje prioritetnih problema budu uključeni na agendu donosilaca političkih odluka; koje će doprinijeti većoj svijesti kod široke javnosti o problemima socijalne isključenosti i ljudskih prava marginalizovanih grupa; i koje će doprinijeti da kod široke javnosti civilni sektor bude identifikovan kao promoter novih modela socijalnog uključivanja i zaštite ljudskih prava baziranih na najboljim praksama, kao i promoter demokratizacije društva i jačanja društvenog kapitala,
 • Kontinuirani monitoring stanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Izrada i publikovanje godišnjih analiza – izvještaja o stanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Izgradnja kapaciteta članica Koalicije u cilju efikasnijeg provođenja kampanja kao i u svrhu postizanja održivih rezultata,
 • druge aktivnosti za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u skladu sa identifikovanim prioritetima, konsenzusom članova Koalicije i finansijskim mogućnostima.

 

Principi, vrijednosti i standardi funkcionisanja KOME su:

 • Jednakost i pravednost: U svom djelovanju poštovaćemo i promovisati najviše standarde u oblasti zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti, posebno marginalizovanih grupa i kao osnovni princip svoga rada primjenjivati, promovisati i zahtijevati od svih subjekata sa kojima sarađujemo da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost. Bićemo privrženi principu vladavine prava i provedbi zakona u Bosni i Hercegovini.
 • Transparentnost i javnost u radu: U svom radu, i na svim nivoima saradnje u Koaliciji bićemo transparentni i dostupni javnosti. Sve informacije o aktivnostima Koalicije biće javne i dostupne. Primjenjivaćemo procedure, metode i alate u skladu sa važećim propisima i savremenim standardima u cilju ostvarenja transparentnog djelovanja.
 • Nezavisnost: Članice KOME su nezavisne u odlučivanju i ostvarenju svojih ciljeva i programa a u Koaliciju se udružuju u svrhu realizacije svojih ciljeva kao i svrhe i ciljeva Koalicije utvrđenih u ovoj Platformi.
 • Međusobno povjerenje i solidarnost: Primjenjivaćemo, promovisati i visoko cijeniti principe povjerenja i solidarnosti kao najvažnije preduslove za dobru saradnju i ostvarenje ciljeva KOME. U radu Koalicije uvijek ćemo uvažavati jednak status ne samo kao članica KOME nego i u smislu djelovanja i potreba u drugim segmentima djelovanja članica KOME, te izražavati spremnost da podržavamo rad i vršimo promociju članica KOME. Saradnju ostvarujemo principom dobre namjere (bona fide) te eventualne nesuglasice ili nesporazume rješavamo primjenom istog.
 • Odgovornost u radu: Primjenjivaćemo princip odgovornosti u odlučivanju i preduzimanju aktivnosti, koji pretpostavlja uzimanje u razmatranje svih relevantnih okolnosti i realnih učinaka, vodeći računa o proporciji uloženih resursa i dobijenih rezultata. U svom radu u KOMI ćemo se suzdržavati od aktivnosti i situacija u kojima može doći do sukoba ličnih i profesionalnih interesa. U ostvarenju ovog principa, posebno ćemo voditi računa o procedurama i stalnim provjerama primjene ovog principa kako bi blagovremeno prepoznali, spriječili i otkrili eventualne povrede sukoba interesa a sve u cilju da se ne nanese šteta bilo kom subjektu, partneru, organizaciji ili samoj Koaliciji.
 • Komunikacija i saradnja: Opredijeljeni smo da dijelimo i razmjenjujemo znanje, iskustva i informacije u cilju boljeg razumijevanja i promocije zajedničkog učenja i novih modela djelovanja. Primjenjivaćemo i zagovaraćemo princip nenasilne komunikacije i kulturu argumentovanog dijaloga. U saradnji sa drugim institucijama, organizacijama ili pojedincima ćemo primjenjivati i uvažavati princip kompetentnosti, uzajamnog uvažavanja, poštovanja i tolerancije.
 • Profesionalnost: U svom radu ćemo pristupati sa najvišim standardima profesionalnog djelovanja koji podrazumijevaju kompetentnost, informisanost, tačnost, odgovornost, ekonomičnost, efikasnost, poštovanje dogovorenih procedura i predanost ideji i ciljevima Koalicije KOMA.

članice Koalicije KOMA