Arhive kategorije: Sastanci koalicije

Sedmi sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Izvještaj sa sedmog sastanka Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Sedmi sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u četvrtak, 7.12.2017. u 14:00 u hotelu „Bristol“ (ul. Fra Filipa Lastrića 2) u Sarajevu. Nastavi čitati Sedmi sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Šesti sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“

Izvještaj sa šestog sastanka Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Šesti sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u srijedu, 14.6.2017. u 14:10 h u hotelu Bosna u Banjoj Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 97.

Sastanku su prisustvovali: predsjedavajući IO, Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka); Ljubo Lepir (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci); Dušan Marković (Udruženje za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina); Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo); te predstavnici Sekretarijata “KOMA-e”: Ranka Ninković-Papić (direktorica FSU u BiH), Žarko Papić (direktor IBHI-a), Zvjezdana Filipović (FSU u BiH/IBHI), Muamera Bećirović (FSU u BiH).

Odsutni su bili: Dobrica Jonjić (Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH); Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo); Memnuna Zvizdić (Udruženje „Žene ženama“); Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla); Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo).

Sastanak je otvorio Predsjednik Izvršnog odbora, Željko Volaš, konstatirajući da su na šestom sastanku Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ prisutna četiri (4) člana Izvršnog odbora (IO), i da su dvije članice, gđa Zvizdić i gđa Kujundžić, iako su ranije najavile prisustvo, bile spriječene da dođu, dostavile pismenu saglasnost sa dnevnim redom, zapisnikom sa prethodnog sastanka, te ostalim tačkama dnevnog reda. U skladu s tim, ustanovljeno je da postoji kvorum.

Dnevni red 6. sastanka IO Koalicije „KOMA“ koji je pripremio Sekretarijat Koalicije „KOMA“ i zapisnik sa 5. sastanka Izvršnog odbora su jednoglasno usvojeni.

Informacije o održanim događajima/provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima u periodu decembar 2016. – juni 2017. Koalicije KOMA dobili su svi članovi IO u elektronskoj verziji prije sastanka, a detaljnije u usmenom izlaganju gđe Ninković-Papić, direktorice FSU u BiH.

Gosp. Volaš je naglasio da su u Strategiju za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026 uspjeli da ubace ciljeve kampanja KOMA-e, posebno obezbjeđivanje minimuma socijalne sigurnosti, kao i razvijanje socijalnog poduzetništva, od kojih nijedno nije bilo u nacrtu. Dodao je da je prihvaćeno da se formiraju radne grupe na praćenju i davanju prijedloga.

U diskusiji je istaknuto da postoje mehanizmi praćenja, ali da je sporna provedba istih; te da je bitno uključivanje KOMA-e u radne grupe. Naglašeno je da, kada je riječ o socijalnom poduzetništvu i minimumu socijalne sigurnosti, bitno je orijentisati se na političke partije i zastupnike.

Istaknuto je da je Predsjedništvo SDP-a usvojilo zaključke sa sjednice Odbora za rad i socijalnu politiku (6.6.2017.), koji su  usaglašeni sa preporukama dokumenata iz zagovaračke kampanje sa fokusom na pripremi Strategije razvoja socijalnog poduzetništva u FBiH i RS i izradi Zakona o socijalnom poduzetništvu u FBiH i RS, kao usmjerenje za političko djelovanje SDP-a i njegov novi Program; te da je također na javnoj tribini DF-a „Socijalno poduzetništvo“, predsjednik DF-a rekao da DF mijenja paradigmu i da će im fokus aktivnosti biti na socijalnim temama; te da su i predstavnici Naše stranke izrazili interesovanje za teme socijalne politike, kao i SBB i SNSD.

Istaknuto je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić kroz obilazak žrtava mina iz multietničkog Doboja, dao svoju podršku Koaliciji KOMA i aktivnostima koje provodi. Istaknuta su tri segmenta vezana za Koaliciju KOMA: 1) mijenjanje propisa, strategija, itd.; 2) segment podizanja svijesti, gdje je istaknuto da postoji mnogo problema sa kojima se OSI susreću: inkluzija u obrazovanju, problem finansiranja u KS; i 3) prihvatanje principa umrežavanja organizacija OSI koje su generalno konzervativne, zatvorene i ne žele surađivati, ali da je KOMA doprinijela sazrijevanju i svijesti da treba koalirati. Naglašeno je da se mora stvoriti temelj za jačanje udruženja kroz educiranje ljudi u udruženjima. Također je istaknuto da samo organizacije OSI koje su proglašene organizacijama od javnog interesa, dobijaju sredstva, te da odbijaju saradnju, i da treba nastojati napraviti pomirenje među njima. Naglašeno je da je veliki problem upravo neuvezanost i nesaradnja između ovih organizacija, te da je u FBiH rečeno da se moraju harmonizirati prava sa RS-om, što će u konačnici voditi reduciranju prava u FBiH. Na sastanku je predloženo da KOMA kao zajedničko tijelo napravi zajednički sastanak organizacija osoba sa invaliditetom, članica KOMA-e iz BiH, kojima bi unaprijed dostavili Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a. Naglašeno je da je izrada prve Strategije za unapređenje položaja lica sa invaliditetom  u RS-u bila rezultat zalaganja ljudi iz Ministarstva, a da nejedinstvo među organizacijama OSI traje godinama; te da je bilo predloženo da u Interresornom radnom tijelu Vlade RS za podršku licima sa invaliditetom budu 4 OSI, a samo su 2. Istaknuto je da minimum socijalne sigurnosti zahtijeva finansijska sredstva, a izjednačavanje mogućnosti često to ne traži. Naglašeno je da je odlična ideja da se radi na podizanju kapaciteta, te da treba pronaći način kako da se ubrza taj proces.

Podržana je ideja da se u oktobru organizuje radni sastanak organizacija OSI, članica KOMA-e, gdje bi bili prisutni svi članovi Izvršnog odbora i mogli bi biti i uvodničari.

Gđa Ninković-Papić je članovima Izvršnog odbora predstavila ideju gđe Ružice Atanacković iz Udruženja „Zajedno“, koja je poslala upit na Sekretarijat Koalicije KOMA sa molbom za delegiranje predstavnika KOMA-e za učešće i podršku u njihovim aktivnostima koje se odnose na realizaciju projekta „Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansira Češka razvojna agencija (u periodu od juna 2016. godine do decembra 2018), u koju su uključeni Udruženje „Zajedno“ iz Banje Luke, „Sumero“ iz Sarajeva i „Sunce“ iz Mostara. Jednoglasno je odlučeno da predstavnica na narednom sastanku u julu koji je najavila gđa Atanacković, bude gđa Ninković-Papić.

Gosp. Volaš je zaključio sastanak u 15:05 h.

Izvještaj sa druge Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Druga konvencija Koalicije marginalizovanih grupa „KOMA“ održana je u Sarajevu, u hotelu „Radon Plaza“, u srijedu, 16.12.2015. godine. Prisustvovalo je 69 osoba (26 muškaraca / 43 žene). Rad Konvencije je moderirao dr.Žarko Papić, direktor IBHI-ja.
Nastavi čitati Izvještaj sa druge Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA KOALICIJE KOMA

Prva konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora Koalicije KOMA održana je 11. 2. 2015. godine, u Hotelu „Hollywood“ u Sarajevu

IMG_8041

Sjednici je prisustvovalo šest članova Izvršnog odbora: Memnuna Zvizdić (izvršna direktorica Udruženja „Žene ženama“), Fikret Zuko (predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo), Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka), Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo), Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo) i Dušan Marković (direktor Udruženja za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina), te predstavnici Sekretarijata KOME: Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH, Tijana Dmitrović, koordinatorica CSSP projekta i Žarko Papić, direktor IBHI-ja. Nastavi čitati ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA KOALICIJE KOMA

IZVJEŠTAJ sa osnivačke konvencije Koalicije marginalizovanih grupa KOMA

Osnivačka konvencija Koalicije marginalizovanih grupa održana je u Sarajevu, u Hotelu Grand, u ponedjeljak, 17. 11. 2014. godine. Prisustvovalo je 97 osoba (40 muškaraca / 57 žena).

Dnevni red je imao 9 tačaka. Po svim tačkama dnevnog reda je postignut konsenzus. Rezultati osnivačke konvencije Koalicije marginalizovanih građana su:

 • Usvojeni osnivački dokumenti Koalicije:
  • Platforma Koalicije;
  • Naziv: Koalicija marginalizovanih građana i skraćeni naziv „KOMA“;
  • Slogan: „ZA društvo jednakih mogućnosti!“;
  • Logo Koalicije;
  • Memorandum o razumijevanju;
  • Kodeks ponašanja.
 • Nakon usvajanja osnivačkih dokumenata, 42 članice Koalicije su na licu mjesta potpisale Memorandum o razumijevanju i Kodeks ponašanja.
 • Proces učlanjivanja u Koaliciju i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i Kodeksa ponašanja ostaje otvoren.
 • Usvojen je prijedlog sastava Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa kako slijedi:
 1. Fikret Zuko (predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo),
 2. Dobrica Jonjić (pomoćnik ministra, Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike),
 3. Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla),
 4. Dušan Marković (direktor udruženja za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina),
 5. gđa Mira Vasić (pomoćnica ministra, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske),
 6. gđa Memnuna Zvizdić (izvršna direktorica, Žene ženama)
 7. Željko Volaš (Organizacija amputiraca “UDAS”, Banja Luka)
 8. gđa Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo)
 9. gđa Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo).
 • Mandat Izvršnog odbora (IO) je 4 godine. Na prvoj sjednici Izvršnog odbora će se izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika IO.
 • Usvojen je dokument „Prioritetni problemi u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa“.
 • Usvojena je Strategija javnog zagovaranja 2014 – 2016 sa Planom aktivnosti za 2015. godinu i  Komunikacijskom strategijom za kampanje javnog zagovaranja koalicije.
 • Koalicija će se predstaviti na Sajmu za rast i zapošljavanje koji će se održati 21. 11. 2014. u Zenici vlastitim štandom i prezentacijom u trajanju od 15 minuta.
 • Usvojen je inicijalni prijedlog sastava 4 Tijela za javno zagovaranje za 4 planirane kampanje javnog zagovaranja:

I grupa  (Tijelo za javno zagovaranje)

Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti

 1. Sevdija Kujović (Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“),
 2. Jasna Rebac (Udruženje “Ružičnjak – Los Rosales“, Mostar),
 3. Amela Hošić (Savez udruženja oboljelih od cerebralne paralize FBiH),
 4. Dobrica Jonjić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike),
 5. Branko Suzić (Savez slijepih Republike Srpske),
 6. Elvira Bešlija (Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize F BiH),
 7. Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo),
 8. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 9. Dubravka Ostojić (Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske),
 10. Sulejman Čaković (Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora FBIH).

II grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa:

 1. Haris Haverić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero”),
 2. Haris Čaušević (NVO Altruista „Svjetlo“),
 3. Anka Izetbegović (Udruženje „Duga“),
 4. Mijat Šarović (Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje),
 5. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 6. Ilzana Weiss (Udruženje EDUS – Edukacija za sve),
 7. Sanja Stanić („Viktorija“ Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti, Banja Luka).

III grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva:

 1. Veselin Rebić (Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo),
 2. Dušan Marković (Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina),
 3. Tatjana Kosak (Udruga „Utjeha“),
 4. Sanja Radlović (Sarafon d.o.o.),
 5. Maida Agić (Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“),
 6. Samir Krivić (Fondza rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH),
 7. Sandra Babić Trkulja (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske),
 8. Mirsad Hrvat (Euro Maxline),
 9. Belma Karkelja – Omerović (Uspon d.o.o.),
 10. Vanja Čolić (Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka),
 11. Milenko Radmilović (Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju “Vedar osmijeh”, Bileća).

IV grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

 Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina:

 1. Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla),
 2. Dervo Sejdić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 3. Sanela Bešić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 4. Euro Rom će predložiti Vijeću nacionalnih manjina da se uključi u rad Koalicije i Tijelo za javno zagovaranje jer je kampanja planirana tek za 2016.

 

  (NAPOMENA: Nakon osnivačke konvencije, Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero” i Humanitarna organizacija “Partner” iz Banja Luke su imenovali nove članove TJZ zbog velikog broja obaveza inicijalno predloženih članova Tijela. Ažurirane liste članica Tijela za javno zagovaranje nalaze se u rubrici KAMPANJE.)

 • Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je s partnerom, Inicijativom za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), imenovana da vrši ulogu sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa.
 • Usvojena je radna verzija web platforme i sljedeći korak je njeno pokretanje te objavljivanje dokumenata usvojenih na osnivačkoj konvenciji Koalicije.

 

Osnivačka konvencija je sa zasijedanjem počela u 12.00, a završila u 15.50.

 

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na osnivačkoj konvenciji Koalicije je bilo zadovoljavajuće, što pokazuje interes javnosti za probleme marginalizovanih grupa u BiH. Bilo je prisutno 9 predstavnika medija (2M / 7Ž): TV 1, TVSA, TV HEMA, FACE TV, Hayat TV, Radio Slobodna Evropa, medijske kuće FENA i SENS te Oslobođenje. Slijedi lista medijskih objava o osnivačkoj konvenciji Koalicije „KOMA“:

News agencije (17. 11.):

Centralne informativne emisije (17. 11.):

Printani mediji):

 • Oslobođenje (18. 11.);
 • Gracija (21. 11).

Web portali (18. 11.):