Vaši sadržaji za elektronski bilten Koalicije KOMA

Home Forums Aktuelne Teme Vaši sadržaji za elektronski bilten Koalicije KOMA

This topic contains 4 replies, has 2 voices, and was last updated by  Savez slijepih Republike Srpske-SSRS 4 years ago.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #739

  Ovdje možete da predlažete vaše sadržaje za elektronski bilten Koalicije KOMA, čiji je prvi broj planiran u maju ove godine. Sadržaji mogu da pokrivaju sve relevantne teme, vezane za građane iz marginalizovanih grupa, a koje se tiču unaprjeđenja njihovog položaja u društvu, te promicanja njihovih potencijala i vrijednosti.

  Naročito nas zanimaju vaše aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje marginalizovanih grupa, od novembra 2014. do danas (projekti, inicijative, publikacije, javni događaji itd.)

  Molimo vas da svoje elemente za elektronski bilten pošaljete do petka, 15. 4. 2015.

  #793

  Ministar prosvjete i kulture primio delegaciju Saveza slijepih RS

  ssrs

  Dana 25.03.2014. godine delegacija Saveza slijepih RS posjetila je Ministra prosvjete i kulture. Ministar Dane Malešević i predstavnici Saveza slijpih RS Branko Suzić, predsjednik, Jovica Radanović, sekretar i Nikola Blagojević, stručni saradnik, u periodu od 9:30 do 10:30 časova održali su radni sastanak putem kojeg su Ministra informisali o značaju koji Savez ima za kulturu, obrazovanje i informisanje slijepih i slabovidih lica u RS.

  ssrs

  Tokom sastanka se, između ostalog, raspravljalo o podršci Ministarstva programskim aktivnostima i projektima Saveza iz oblasti obrazovanja i kulture. Naime, Savez već 22 godine radi na unapređenju obrazovanja i kulture slijepih i slabovidih lica koji žive u Republici Srpskoj, te realizuje značajne programe obuke djece, omladine i odraslih u primjeni asiistivnih informatičkih tehnologija, Brajevog pisma, mobiliteta i kretanja sa dugim bijelim štapom, kao i mnoge druge vidove obuke prilagođene licima sa oštećenjem vida.

  Međutim, većina obuka koje realizuje Savez sa lokalnim organizacijama su internog karaktera, dok akreditovani programi za ove oblasti ne postoje. Predstavnici Saveza i Ministar su se usaglasili da je potrebno zajedničkim snagama raditi na kreiranju akreditovanih programa koje će slijepim i slabovidim licima obezbijediti kvalitetnije obrazovanje i osposobljavanje za dalji život i rad.

  s

  Takođe je naglašena potreba za značajnijom finansijskom podrškom programima obrazovanja i osposobljavanja kasnije oslijepljelim licima, kao i potreba boljeg pravnog i institucionalnog rješenja za provođenje ovih obuka. Konstatovana je i potreba bolje primjene pravnog okvira koji defiiše proces inkluzivnog obrazovanja slijepih učenika, te naglašena potreba da se obezbijede didaktičke, kadrovske i materijalne pretpostavke za nesmetan proces inkluzije na svim nivoima obrazovanja.

  Savez, putem svoje izdavačke djelatnosti, značajno doprinosi i informisanju slijepih i slabovidih lica izdavanjem glasila u pristupačnim formatima. Savez izdaje dva časopisa “Zvučni pregled” u audio formatu i “Zlatne tačke” na Brajevom pismu kojima informiše članove o svim važnijim dešavanjima u Savezu slijepih, njegovim članicama, ali im donosi i sadržaje kulturnog, edukativnog i zabavnog karaktera.

  s

  Nažalost, nedostatak finansijskih sredstava je uticao na to da se ovi časopisi izdaju samo periodično, čime članovi Saveza ostaju uskraćeni za pravovremenu i kvalitetnu informaciju. Ministar Malešević je izrazio snažnu volju da u skladu sa mogućnostima obezbijedi adekvatnijuu finansijsku podršku za programe obrazovanja i kulture.

  Ministarstvo prosvjete i kulture i Savez slijepih RS će u narednom periodu unaprijediti saradnju na rješavanju ključnih pitanja iz oblasti obrazovanja i kulture slijepih i slabovidih lica, te adekvatnijem zakonodavno – institucionalnom okviru u ovoj oblasti sa ciljem implementacije UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, kao i Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS.

  Delegacija Saveza je zadovoljna napustila kabinet Ministra prosvjete i kulture sa uvjerenjem da će ova posjeta doprinijeti poboljšanju opštih uslova obrazovanja djece, omladine i odraslih, kao i unapređenju uslova u oblasti kulture.

  #799

  Hvala na komentaru i kvalitetnom prilogu.

  #801

  USVOJENA DEKLARACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA SLIJEPIH

  press

  BANjALUKA, 28. MARTA /SRNA/ – Savez slijepih Republike Srpske održao je redovnu sjednicu Skupštine ovog saveza, na kojoj je usvojena Deklaracija za zaštitu i unapređenje prava slijepih i slabovidih lica.

  Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić istakao je nakon sjednice da se ovom deklaracijom poziva društvo da u okviru provođenja socijalno-ekonomske reforme u obzir uzmu i potrebe slijepih i slabovidih lica.

  “Deklaracija bi trebala dati preporuke Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srpske, te institucijama i organizacijama kako da doprinesu izgradnji društva u kome će i slijepa i slabovida lica imati jednake mogućnosti, što u Republici Srpskoj, odnosno BiH koja je ratifikovala Konvenciju UN o pravima lica sa invaliditetom, nije slučaj”, rekao je Suzić.

  Prema njegovim riječima, na današnjoj sjednici Skupštine usvojen je Kodeks društveno-odgovornog ponašanja i poslovanja, kako bi se unaprijedio rad, poslovanje i ponašanja svih subjekata i pojedinaca članova Saveza, te dva pravilnika o organizovanju sportskih i šahovskih prvenstava i organizovanju muzičkih festivala.

  “Budući da je naredna godina izborna, Skupština je donijela odluku o organizovanju i provođenju izbora na svim nivoima organizovanja 2016. godine”, rekao je Suzić.

  Detaljnom analizom situacije u kojoj slijepi i slabovidi u Srpskoj žive, Savez je došao do podataka da od ukupno 1.892 člana ima čak 544 njih koji su socijalno ugroženi, od koji su čak 87 odsto slijepa, a 13 odsto slabovida lica.

  Stručni saradnik za ekonomska, socijalna i pravna pitanja u Savezu Tijana Ćup ukazala je na alarmantnost ovih podataka, koji upozoravaju da je potrebna hitna intervencija.

  “Ukoliko uzmemo u obzir da u 88 odsto slučajeva ukupna mjesečna primanja cijelog domaćinstva ne prelaze 370 KM, te da jedna trećina živi u višečlanim domaćinstvima sa više od četiri člana, onda se može zaključiti da ti ljudi zaista žive na ivici gladi i egzistencije”, istakla je ona.

  Sekretar Saveza slijepih Republike Srpske Jovica Radanović naglasio je da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pristupi primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom.

  “Na osnovu ovog veoma značajnog dokumenta, BiH je usvojila politiku u oblasti invalidnosti, a Republika Srpska strategiju o unapređenju društvenog položaja invalidnih osoba”, rekao je Radanović.

  Prema njegovim riječima, iako je obaveza zakonodavne vlasti bila da se međunarodni standardi primjene u domaćem zakonodavstvu i praksu, to ostalo samo “mrtvo slovo na papiru”.

  Potpredsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Jovica Mijatović rekao je da u okviru saveza djeluju 22 lokalne organizacija, koje se svakodnevno susreću sa hroničnim nedostatkom finansijskih sredstava.

  “Smatram da bi trajno rješenje bilo donošenje zakona o finansiranju reprezentativnih invalidskih organizacija, čime bi se riješilo pitanje finansiranja naših lokalnih organizacija”, poručio je Mijatović i dodao da sve dok se to ne desi organizacije slijepih zavise od dobre volje ljudi koji vode te lokalne zajednice.

  #804

  DELEGACIJA SAVEZA SLIJEPIH PRIMLJENA U MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

  S

  Dana 06.04.2015. godine delegacija Saveza slijepih RS na čelu sa Brankom Suzićem, predsjednikom, održala je radni sastanak u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite sa pomoćnicom Ministra za rad i zapošljavanje Mirom Vasić i saradnicima Rajkom Kličkovićem, Rajkom Plavšićem i Radom Kela.

  Na sastanku se raspravljalo o podršci Ministarstva programima i projektima Saveza namijenim poboljšanju položaja slijepih i slabovidih lica RS. Istaknuto je da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite još nikad nije podržalo ni jedan program Saveza slijepih, uključujući i programe koji se odnose na zapošljavanje i samozapošljavanje. Naime, programi ovog Ministarstva su do sad bili rezervisani za organizacije ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, dok Savez slijepih RS nije imao mogućnost aplicirati na ove programe. Iskazana je potreba da se uz podršku Ministra i Savezu omogući pristup sredstvima podrške za projekte i programe koje finansira Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite.

  S

  Donošenjem novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, naknade za tuđu njegu i pomoć i naknade za tjelesno oštećenje korisnika koje iste primaju po starom Zakonu ostale su zacementirane, a položaj ovih lica se iz godine u godinu pogoršava.

  Takođe, Savez slijepih je aktivno inicirao izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida RS sa ciljem ubrzanja procesa zapošljavanja slijepih i slabovidih lica. Većina prijedloga koji su upućeni ovom Ministarstvu bili su prihvaćeni, ali se Izmjena i dopuna ovog Zakona još uvijek nisu našle pred poslanicima Narodne Skupštine RS. Predstavnici Ministarstva su izjavili da se očekuje da će se izmjene ovog Zakona desiti do ljeta tekuće godine.

  Naša analiza je pokazala da 150 slijepih i slabovidih lica u RS, članova Saveza aktivno traže posao, zbog čega Savez inicira pokretanje posebnih programa kojima bi se putem Zavoda za zapošljavanje RS i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS obezbijedila sredstva podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje ovih lica.

  S

  Budući da Zakonom protiv diskriminacije u BiH nisu obuhvaćena lica sa invaliditetom kao najdiskriminisanija populacija u BiH, Savez je pokrenuo inicijativu za donošenje jednog posebnog Zakona protiv diskriminacije lica sa invaliditetom. Uz to, neophodno je donijeti i Zakon o organizacijama lica sa invaliditetom, kojim bi se na kvalitetniji i sistemski način uredio status organizacija lica sa invaliditetom na entitetskom i lokalnom nivo

  Na jednoipočasovnom konsultativno-informativnom sastanku razmijenjene su informacije o potrebi rješavanja gore pomenutih pitanja i zaključeno je da će Ministarstvo u narednom periodu sva pitanja koja se tiču njegove nadležnosti nastojati rješavati u što kraćem roku. Takođe je izražena podrška za organizovanje multisektorske konferencije, koja bi bila posvećena poboljšanju društvenog položaja slijepih i slabovidih lica i njihovih organizacija u RS. Na sastanku je ispoljen visok stepen razumijevanja za naznačene probleme i potrebe Saveza i očekuje se napredak u rješavanju ovih pitanja.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.

1 komentar na “Vaši sadržaji za elektronski bilten Koalicije KOMA

 1. Povratni ping: FORUM | KOMA

Komentari su isključeni.