IZVJEŠTAJ sa četvrte Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Četvrta Konvencija Koalicije marginalizovanih grupa „KOMA“ održana je u Sarajevu, u hotelu „Bristol“, u četvrtak, 7.12.2017. godine. Prisustvovalo je 52 učesnika/ce (27M/25F). Rad Konvencije je moderirala Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH.

Otvarajući četvrtu Konvenciju, Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BIH, naglasila je da su postignuti značajni rezultati u aktivnostima Koalicije KOMA u prethodnom izvještajnom periodu. U okviru zagovaračkih kampanja urađeno je puno aktivnosti – javnih događaja, okruglih stolova, debata, a u narednom periodu, do završetka projekta u junu 2018. godine, fokus će biti na implementaciji zagovaračkih aktivnosti.

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, istakao je kako postoje dva zakona – Zakon o osnovama socijalne zaštite i Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji –  koji presudno utiču na tri skupine osoba sa invaliditetom – ratne vojne invalide, civilne žrtve rata i neratne invalide. Pomenuti  zakoni potpuno različito tretiraju te tri skupine u više osnova. Bit ozakonjene diskriminacije jeste da se različiti obim prava ostvaruje po osnovu invaliditeta, a ne po drugim osnovama – zaslugama, privilegijama, i sl. Istaknut je plan Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji predviđa dva koraka prevazilaženja sveprisutne ozakonjene diskriminacije po osnovu invaliditeta: 1) da se, kroz Pravilnik o ocjenjivanju, izjednače osobe pred liječničkim komisijama; 2) da se usvoji Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom.

Dr Žarko Papić, direktor IBHI-a, informisao je prisutne o dva plana Tijela za javno zagovaranje Koalicije „KOMA“ za monitoring i evaluaciju sprovedbe Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) i Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj (2017-2026)

Na Konvenciji, tri udruženja – Udruga Pravi put iz Gruda, UG Majke hendikepirane djece iz Tuzle i UG PTSP VOX iz Sarajeva potpisale su pristupnicu, memorandum o razumijevanju i kodeks ponašanja i time postale nove članice Koalicije KOMA. Koalicija KOMA sada okuplja 102 članice.

Program rada je imao 7 tačaka i jednoglasno je usvojen.

 • Zvanično otvorenje i riječi dobrodošlice: Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH
 • „Analiza postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje životnih uslova neratnih osoba sa invaliditetom, Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u FBIH“, Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • Diskusija
 • Informacija o dva plana Tijela za javno zagovaranje Koalicije „KOMA“ za monitoring i evaluaciju sprovedbe Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) i Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj (2017-2026), dr Žarko Papić, direktor IBHI-a
 • Diskusija
 • Prijedlozi dokumenata za usvajanje:
 • Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „ KOMA“ za period decembar 2016. – decembar 2017.
 • Analiza postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje životnih uslova neratnih osoba sa invaliditetom, Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u FBIH
 • Dva plana Tijela za javno zagovaranje Koalicije „KOMA“ za monitoring i evaluaciju sprovedbe Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) i Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj (2017-2026)
 • Zaključci

O svim tačkama programa rada vođena je konstruktivna diskusija sa naglaskom na rezultate koje je KOMA ostvarila, te na buduće aktivnosti.

U diskusiji je naglašeno:

 • U budućem Zakonu o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom neće biti insitututa imovinskog cenzusa;
 • Treba težiti donjoj, univerzalnoj, startnoj osnovi za regulisanje prava osoba sa invaliditetom;
 • Usvajanjem Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom niko neće izgubiti niti dobiti dodatna prava, a nakon usvajanja slijedi prelazni period od godinu dana kako bi se Federalno ministarstvo boraca i invalida prilagodilo zakonskim principima;
 • Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom će doprinijeti da se sve osobe sa invaliditetom jednako tretiraju;
 • Prvi cilj u narednom periodu jeste da se osobe sa invaliditetom dovedu u isti rang što se tiče obima njihovih prava (primanja, zapošljavanja, itd.), a nakon toga slijedi druga faza – kada se donose posebni zakoni, poput Zakona o znakovnom jeziku, Zakona o pravima gluvih osoba, Zakona o pravima slijepih osoba, itd.
 • Nedovoljna medijska pokrivenost i zainteresovanost medija za pitanja marginalizovanih grupa;
 • Prema Reformskoj agendi, reforma socijalnog i zdravstvenog sistema trebalo je odavno biti pokrenuta;
 • Prethodne dvije entitetske strategije o pravima i položaju osoba sa invaliditetom su ostale slovo na papiru – nisu bile realizovane i nije bilo ozbiljnijeg monitoringa implementacije tih strategija;
 • Monitoring implementacije novih usvojenih entitetskih strategija o pravima i položaju osoba sa invaliditetom za periode 2016-2021 u Federaciji BiH i 2017-2026 u Republici Srpskoj će se raditi na kvantitativan i kvalitativan način, kroz Tijela za javno zagovaranje Koalicije KOMA;
 • Implementacija obje pomenute strategije uveliko kasni – Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojena je u decembru 2016. godine, dok je Koordinaciono tijelo Vlade FBIH za praćenje implementacije Strategije formirano u novembru 2017. godine. U Republici Srpskoj, Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj usvojena je u aprilu 2017, a Interresorno tijelo Vlade RS za praćenje implementacije Strategije održalo je svoj prvi sastanak u oktobru 2017. godine;
 • Prijedlozi za saradnju Tijela za javno zagovaranje KOMA-e i Koordinacionog tijela Vlade FBiH i Interresornog tijela Vlade RS proslijeđena su Esmi Palić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike) i Branki Sladojević (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske);
 • Ponovo je istaknuto da je osnovni problem bolje zaštite prava osoba sa invaliditetom u BiH – rijetki nastupi u medijima i da nema dovoljno medijske pažnje. Istaknuto je kako mali broj medijskih kuća o ovome izvještavaju, i kada to rade – to rade bezosjećajno.

U diskusiji je zaključeno:

 • U narednom periodu članice Koalicije KOMA aktivno će nastaviti rad po osnovu predloženih Monitoring planova za praćenje implementacije entitetskih strategija o pravima i položaju osoba sa invaliditetom;
 • Fokus se stavlja na nastavak rada i produbljivanja odnosa sa medijima, poput nedavne promocije pjesme i video spota „Ne margini“, koji je privukao pažnju medija.

Na osnovu prezentacija i diskusije, jednoglasno su prihvaćeni sljedeći dokumenti Koalicije:

 • Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „ KOMA“ za period decembar 2016. – decembar 2017.
 • Analiza postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje životnih uslova neratnih osoba sa invaliditetom, Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u FBIH
 • Dva plana Tijela za javno zagovaranje Koalicije „KOMA“ za monitoring i evaluaciju sprovedbe Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) i Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj (2017-2026)

Četvrta Konvencija Koalicije KOMA uspješno je završena sa usvojenim dokumentima i zaključcima.