Izvještaj sa druge Konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Druga konvencija Koalicije marginalizovanih grupa „KOMA“ održana je u Sarajevu, u hotelu „Radon Plaza“, u srijedu, 16.12.2015. godine. Prisustvovalo je 69 osoba (26 muškaraca / 43 žene). Rad Konvencije je moderirao dr.Žarko Papić, direktor IBHI-ja.

Otvarajući drugu Konvenciju Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BIH, je naglasila je da je „kruna“ zagovaračkih kampanja rezultat, ostvaren u Programu rada Vlade FBiH u koji su uključeni ciljevi prve dvije kampanje javnog zagovaranja – kampanja za minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti, te kampanja za regulisanje vaninstitucionalne podrške marginalizovanim građanima. Pored navedenog, u Program rada su uvršteni i ciljevi vezani za socijalno poduzetništvo, što je tema interesa za sve sektorske partnere. U RS-u je izmjenama odgovarajućeg Zakona unaprijeđen položaj osoba sa invaliditetom kod zapošljavanja.

Dnevni red je imao 6 tačaka i jednoglasno je usvojen.

 • Policy brief „Manjine i izborni zakon“, prezentirao Jakob Finci, predsjednik, Jevrejska zajednica u BiH
 • Policy brief „Zašto nam treba socijalno poduzetništvo u BiH„ – prezentirao dr. Žarko Papić, direktor, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI)
 • Strategija javnog zagovaranja u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016 – 2018 sa planom aktivnosti i Komunikacijskom strategijom ­– prezentirala Samra Lučkin, direktorica, Agencija BORAM
 • Informacija o Analizi „Prioritetni problemi i prijedlozi rješenja u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini 2015/2016” –  prezentirao dr. Žarko Papić, direktor,Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI)
 • Prijedlog za dopune i izmjene članstva Tijela za javno zagovaranje
 • Diskusija
 • Prijedlozi i usvajanje dokumenata Koalicije „KOMA“:
  • „Godišnji izvještaj Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA““ za period novembar 2014. – novembar 2015.
  • Strategija javnog zagovaranja u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016 – 2018 sa planom aktivnosti i Komunikacijskom strategijom
 • Završne napomene i zaključci

O svim tačkama dnevnog reda vođena je konstruktivna diskusija sa naglaskom na rezultate koje je KOMA ostvarila i na buduće aktivnosti.

U diskusiji je naglašeno:

 • Otvarajući zagovaračku kampanju za izmjene Izbornog zakona (slogan „Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE) gospodin Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, je naveo problem trenutnog Izbornog zakona BiH gdje su nacionalne manjine diskriminirane a također je oduzeto pravo u prvom redu svima onima, koji se iz bilo kojih razloga nisu spremni deklarisati kao pripadnici tri konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao ni pripadnicima konstitutivnih naroda koji ne žive na “svojoj” većinskoj teritoriji. U predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, nepravdu je pokušao ispraviti Sud za ljudska prava u Strazburu još 2009. godine, ali presuda do danas nije implementirana. Usvojene su sugestije za izmjenu i dopunu Ustava BiH i Izbornog zakona da bi se obezbijedila ravnopravnost nacionalnih manjina i ostalih.
 • Informišući o zagovaračkoj kampanji za unaprijeđenje socijalnog poduzetništva (slogan „Ne treba mi socijala nego rad“) Žarko Papić, direktor IBHI-ja, je istakao da je u kontekstu socijalne situacije, socijalno poduzetništvo čini važan faktor reforme sistema socijalne zaštite i jačanja aktivnih mjera tržišta rada usmjerene na zapošljavanje. Socijalno poduzetništvo čini spoj socijalne zaštite i zapošljavanja, tranziciju „socijale“ u zapošljavanje. Istovremeno, to je poluga socijalnog uključivanja onih koji su isključeni, od nezaposlenih do ranjivih grupa (osobe sa invaliditetom, Romi, žene itd.). Ono aktivira pasivne sisteme socijalne zaštite i zapošljavanja te je bitno za realizaciju reforme.
 • Prezentirajući Strategiju javnog zagovaranja u sektoru ljudska prava-marginalizovane grupe sa planom aktivnosti i Komunikacijskom Strategijom, Samra Lučkin, direktorica Agencije BORAM, je sugerisala da se članice Koalicije KOME više aktiviraju na poslednje dvije kampanje u 2016. godini, bilo kroz individualno kontaktiranje medija i nastupa ili kao terenska podrška u smislu tematske zastupljenosti. Bitno je, također, da poruke „KOMA-e“ budu jedinstvene i usaglašene.
  Skrenuta je pažnja prisutnima da je došlo do korekcije u dokumentu „Strategija javnog zagovaranja u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016 – 2018. sa Planom aktivnosti i Komunikacijskom strategijom“, na stranicama 3,16 i 17. Korekcija će biti izvršena u samom dokumentu te biti dostavljena članicama naknadno sa ispravkama.
 • Podnijeta je informacija o Analizi „Prioritetni problemi i prijedlozi rješenja u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2015/2016“ sa Aneksom „Analiza upitnika“ iz ankete sprovedene među članicama Koalicije o prioritetnim problemima.
 • U diskusiji je predloženo da se pošalje pismo, Predsjedavajućoj i kolegijumu Doma naroda Parlamenta FBiH kao i članovima kolegijuma gdje je naglašen značaj i potreba hitnog usvajanja Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom u sljedećem tekstu Da se u Domu Naroda Parlamenta FBiH u što kraćem periodu na dnevni red stavi i usvoji Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom zajedno sa Zaključcima Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH koji je usvojio Nacrt Zakona na 30. Sjednici 25.06.2014.“ Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Uslijedilo je predlaganje za izmjene i dopune članova za Tijela za javno zagovaranje koja su formirana na osnivačkoj Konvenciji Koalicije KOMA.

Za I grupu su predloženi: Nada Stuhli, Selvedin Dedić i Milena Šljokavica. Prijedlozi su prihvaćeni.

I grupa  (Tijelo za javno zagovaranje)

Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti

 1. Sevdija Kujović (Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“),
 2. Jasna Rebac (Udruženje “Ružičnjak – Los Rosales“, Mostar),
 3. Amela Hošić (Udruženje oboljelih od cerebralne paralize FBiH),
 4. Dobrica Jonjić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike),
 5. Branko Suzić (Savez slijepih Republike Srpske),
 6. Elvira Bešlija (Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize F BiH),
 7. Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo),
 8. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 9. Sulejman Čaković (Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora F BiH),
 10. Dubravka Ostojić (Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske).
 11. Nada Stuhli (Savez distrofičara Republike Srpske)
 12. Selvedin Dedić (Udruženje roditelja djece oboljelih od cerebralne paralize, Zenica)
 13. Milena Šljokavica (Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, „Neven“, Prijedor)

 II grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa:

 1. Andrea Bilandžić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero”),
 2. Haris Čaušević (NVO Altruista „Svjetlo“),
 3. Anka Izetbegović (Udruženje „Duga“),
 4. Senka Jeremić (Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje),
 5. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 6. Ilzana Waiss (Udruženje EDUS – Edukacija za sve),
 7. Sanja Stanić („Viktorija“ Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti, Banja Luka).

III grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva:

 1. Veselin Rebić (Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo),
 2. Dušan Marković (Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot” Bijeljina),
 3. Tatjana Glavina Kosak (Udruga „Utjeha“),
 4. Sanja Radlović (Sarafon d.o.o.),
 5. Maida Agić (Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“),
 6. Samir Krivić (Fondza rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH),
 7. Sandra Babić Trkulja (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske),
 8. Mirsad Hrvat (Euro Maxline),
 9. Belma Karkelja-Omerović (Uspon d.o.o.),
 10. Ognjen Ranisavić (Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka),
 11. Milenko Radmilović (Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju “Vedar osmijeh” Bileća).

Za IV grupu su predloženi:  Andrija Svatok, Silvija Vujović, Vesna Temelkoska-Vuković, Tonko Janković, Franjo Rover, Maja Kremenović i Amira Krehić. Prijedlozi su prihvaćeni.

IV grupu (Tijelo za javno zagovaranje)

Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina

 1. Nedžad Jusić (Vijeće nacionalnih manjina BiH),
 2. Dervo Sejdić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 3. Sanela Bešić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 4. Andrija Svatok- (Vijeće nacionalnih manjina BiH),
 5. Silvija Vujović- (Vijeće nacionalnih manjina BiH),
 6. Vesna Temelkoska-Vuković (Predsjednica Savjeta nacionalnih manjina pri Narodnoj Skupštini RS),
 7. Tonko Janković (Zamjenik predsjednika  Savjeta nacionalnih manjina pri Narodnoj Skupštini RS)
 8. Franjo Rover (predsjednik Saveza nacionalnih manjina RS),
 9. Maja Kremenović (Generalni sekretar Saveza nacionalnih manjina RS,
 10. Amira Krehić (Pomoćnica Ombudsmena za ljudska prava u BiH). 
 • Admir Čeljo, ispred Savjeta roditelja EDUS-a, za vrijeme diskusije, predložio je da Koalicija KOMA podrži nihovu inicijativu i da se pošalje dopis Ministarstvu obrazovanja, kulture i sporta Kantona Sarajevo u kojem bi se predložilo da Dr.N.Pištoljević bude zvanični stručni savjetnik Kantonalnog ministarstva pri izradi novih zakona o obrazovanju uz više drugih prijedloga koji se odnose na inkluzivno obrazovanje, resursni centar itd. Nakon opširne diskusije predloženo je da se napravi generalni dopis Ministarstvu KS, uz podršku članica KOMA-e, navodeći da je potrebno da se uključe stručni ljudi i predstavnici Udruženja djece sa poteškoćama. Sastanak udruženja iniciraće Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“ i na njemu bi se usaglasio tekst pisma.Na osnovu prezentacija i diskusije, jednoglasno su prihvaćeni sljedeći dokumenti Koalicije:
 • Godišnji izvještaj o aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „ KOMA“ za period novembar  – novembar 2015.;
 • Strategija javnog zagovaranja u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe 2016 – 2018 sa planom aktivnosti i Komunikacijskom strategijom;
 • Analiza „Prioritetni problemi i prijedlozi rješenja u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa 2015/2016“ sa Aneksom „Analiza upitnika“;
 • Policy brief „Zašto nam treba socijalno poduzetništvo u Bosni i Hercegovini?“;
 • Policy brief „Manjine i izborni zakon“ .
 • Osnovni prijedlozi sadržani u dva policy brief-a, a usvojeni na Konvenciji su:
 • Za kampanju unapređenja socijalnog poduzetništva
  • Pripremiti i usvojiti Strategije razvoja socijalnog poduzetništva u FBiH (planirana je u Programu rada Vlade FBiH 2015-2018.) i u RS.
  • Pripremiti i usvojiti Zakon o socijalnom poduzetništvu u FBiH i RS.
  • Osnovati Centar/Fond za razvoj socijalnog poduzetništva u FBiH (planiran u Programu rada Vlade FBiH 2015-2018.) i RS.
  • Poboljšati pristup socijalnih preduzeća finansijskim resursima pod povoljnim uslovima.
  • Razviti saradnju NVO-a u oblasti socijalnih usluga i socijalnih preduzeća.
  • Pripremiti i usvojiti zakonske osnove za formiranje i razvoj radničkih kooperativa kao oblika socijalnog poduzetništva (preuzimanje propalih preduzeća u neuspjelim privatizacijama od strane radnika).
  • Podržati razvoj zadruga i zadružnih pokreta, posebno za dijelove populacije koji su socijalno ugroženi.

 

 • Za kampanju izborna prava nacionalnih manjina
  • Nacionalne manjine, njih 17, i ostali (tj. oni koji se ne deklarišu kao pripadnici tri konstitutivna naroda) čine cjelinu manjina, a njihov neposredni izbor u opštinskom vijeću ili skupštini te gradskom vijeću ili skupštini ne treba uslovljavati njihovim procentualnim učešćem u stanovništvu, već:
   • Za opštine koje imaju do 17 vijećnika treba garantovati 1 mjesto pripadniku manjine (kako je u prethodnom stavu definisano).
   • Za opštine koje imaju više od 17 vijećnika treba garantovati 2 mjesta pripadnika manjina.
  • Da bi se izbjegla politička zloupotreba lažnog izjašnjavanja od kandidata iz reda nacionalnih manjina mora se tražiti potvrda njegove manjinske organizacije da je deklarisani pripadnik manjine čiji kandidat želi da bude. Na taj način će manjine dobiti svoje stvarne predstavnike, a ne da se manjinsko predstavljanje ustvari pretvori u zakulisno zauzimanje jednog poslaničkog mjesta neke od političkih stranaka.
  • U kantonalnim skupštinama, također, zavisno od broja vijećnika treba garantovati izbor 2-4 pripadnika manjina.
  • U Narodnoj Skupštini RS i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH treba obezbijediti po 3 predstavnika za nacionalne manjine i ostale tj. za manjine.
  • U Zastupničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH treba obezbijediti također izbor 3 predstavnika manjina.
  • Izmjeniti Ustav BiH tako da se u Predsjedništvu BiH bira jedan kandidat iz Republike Srpske i dva kandidata iz Federacije BiH s tim da više od jednog ne može biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno manjina.
  • Vijeća nacionalnih manjina BiH, FBiH i Savez nacionalnih manjina RS moraju imati veću administrativnu i stručnu podršku u Parlamentarnoj Skupštini BiH, Parlamentu FBiH i Narodnoj Skupštini RS.
  • Sam izborni proces na dan izbora u poziciju specifične diskriminacije stavlja osobe sa invaliditetom (nepristupačno izborno mjesto, nema glasačkih listića na Brajevom pismu itd.) što ugrožava realizaciju izbornog prava osoba sa invaliditetom. Obaveza izbornih organa je da se ova vrsta diskriminacije otkloni.
  • Ovi prijedlozi traže izmjenu Ustava BiH i Izbornog zakona i njima se želi inicirati rasprava koja bi dovela do najboljih rješenja.

Druga konvencija Koalicije KOMA uspješno je završena sa usvojenim dokumentima i zaključcima te operativnim dogovorima o nastavku aktivnosti, posebno za dvije nove zagovaračke kampanje. Članice Koalicije obaviještene su o Uličnoj akciji „Biti manjina ne znači biti manji – manjiNE“ koja će se održati 28.12.2015. u Sarajevu, i za koju će dobiti poziv.

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na drugoj Konvenciji Koalicije KOMA je bilo zadovoljavajuće. Bilo je prisutno 3 predstavnika medija (1M/2Ž): Sens, FTV i Inicijativa.tv. Slijedi lista medijskih objava o drugoj konvenciji Koalicije „KOMA“:

News agencije

Centralne informativne emisije (16.12.2015.)

Web portali (16.-17.12.2015.)

 

Kompletan izvještaj možete preuzeti klikom na ovaj link

Galerija Slika sa druge konvencije Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ :