IZVJEŠTAJ sa osnivačke konvencije Koalicije marginalizovanih grupa KOMA

Osnivačka konvencija Koalicije marginalizovanih grupa održana je u Sarajevu, u Hotelu Grand, u ponedjeljak, 17. 11. 2014. godine. Prisustvovalo je 97 osoba (40 muškaraca / 57 žena).

Dnevni red je imao 9 tačaka. Po svim tačkama dnevnog reda je postignut konsenzus. Rezultati osnivačke konvencije Koalicije marginalizovanih građana su:

 • Usvojeni osnivački dokumenti Koalicije:
  • Platforma Koalicije;
  • Naziv: Koalicija marginalizovanih građana i skraćeni naziv „KOMA“;
  • Slogan: „ZA društvo jednakih mogućnosti!“;
  • Logo Koalicije;
  • Memorandum o razumijevanju;
  • Kodeks ponašanja.
 • Nakon usvajanja osnivačkih dokumenata, 42 članice Koalicije su na licu mjesta potpisale Memorandum o razumijevanju i Kodeks ponašanja.
 • Proces učlanjivanja u Koaliciju i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i Kodeksa ponašanja ostaje otvoren.
 • Usvojen je prijedlog sastava Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa kako slijedi:
 1. Fikret Zuko (predsjednik Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo),
 2. Dobrica Jonjić (pomoćnik ministra, Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike),
 3. Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla),
 4. Dušan Marković (direktor udruženja za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina),
 5. gđa Mira Vasić (pomoćnica ministra, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske),
 6. gđa Memnuna Zvizdić (izvršna direktorica, Žene ženama)
 7. Željko Volaš (Organizacija amputiraca “UDAS”, Banja Luka)
 8. gđa Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo)
 9. gđa Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo).
 • Mandat Izvršnog odbora (IO) je 4 godine. Na prvoj sjednici Izvršnog odbora će se izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika IO.
 • Usvojen je dokument „Prioritetni problemi u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa“.
 • Usvojena je Strategija javnog zagovaranja 2014 – 2016 sa Planom aktivnosti za 2015. godinu i  Komunikacijskom strategijom za kampanje javnog zagovaranja koalicije.
 • Koalicija će se predstaviti na Sajmu za rast i zapošljavanje koji će se održati 21. 11. 2014. u Zenici vlastitim štandom i prezentacijom u trajanju od 15 minuta.
 • Usvojen je inicijalni prijedlog sastava 4 Tijela za javno zagovaranje za 4 planirane kampanje javnog zagovaranja:

I grupa  (Tijelo za javno zagovaranje)

Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti

 1. Sevdija Kujović (Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“),
 2. Jasna Rebac (Udruženje “Ružičnjak – Los Rosales“, Mostar),
 3. Amela Hošić (Savez udruženja oboljelih od cerebralne paralize FBiH),
 4. Dobrica Jonjić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike),
 5. Branko Suzić (Savez slijepih Republike Srpske),
 6. Elvira Bešlija (Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize F BiH),
 7. Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo),
 8. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 9. Dubravka Ostojić (Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske),
 10. Sulejman Čaković (Savez udruženja građana oštećenog sluha i govora FBIH).

II grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa:

 1. Haris Haverić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero”),
 2. Haris Čaušević (NVO Altruista „Svjetlo“),
 3. Anka Izetbegović (Udruženje „Duga“),
 4. Mijat Šarović (Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje),
 5. Aida Šahmanović (Udruženje Autizam u BiH),
 6. Ilzana Weiss (Udruženje EDUS – Edukacija za sve),
 7. Sanja Stanić („Viktorija“ Savjetovalište za prevenciju i tretman zavisnosti, Banja Luka).

III grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva:

 1. Veselin Rebić (Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o., Sarajevo),
 2. Dušan Marković (Preduzeće za zapošljavanje invalida “Patriot”, Bijeljina),
 3. Tatjana Kosak (Udruga „Utjeha“),
 4. Sanja Radlović (Sarafon d.o.o.),
 5. Maida Agić (Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“),
 6. Samir Krivić (Fondza rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH),
 7. Sandra Babić Trkulja (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske),
 8. Mirsad Hrvat (Euro Maxline),
 9. Belma Karkelja – Omerović (Uspon d.o.o.),
 10. Vanja Čolić (Humanitarna organizacija “Partner”, Banja Luka),
 11. Milenko Radmilović (Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju “Vedar osmijeh”, Bileća).

IV grupa (Tijelo za javno zagovaranje)

 Donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina:

 1. Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla),
 2. Dervo Sejdić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 3. Sanela Bešić (Kali Sara – Romski informativni centar),
 4. Euro Rom će predložiti Vijeću nacionalnih manjina da se uključi u rad Koalicije i Tijelo za javno zagovaranje jer je kampanja planirana tek za 2016.

 

  (NAPOMENA: Nakon osnivačke konvencije, Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH “Sumero” i Humanitarna organizacija “Partner” iz Banja Luke su imenovali nove članove TJZ zbog velikog broja obaveza inicijalno predloženih članova Tijela. Ažurirane liste članica Tijela za javno zagovaranje nalaze se u rubrici KAMPANJE.)

 • Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je s partnerom, Inicijativom za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), imenovana da vrši ulogu sekretarijata Koalicije marginalizovanih grupa.
 • Usvojena je radna verzija web platforme i sljedeći korak je njeno pokretanje te objavljivanje dokumenata usvojenih na osnivačkoj konvenciji Koalicije.

 

Osnivačka konvencija je sa zasijedanjem počela u 12.00, a završila u 15.50.

 

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na osnivačkoj konvenciji Koalicije je bilo zadovoljavajuće, što pokazuje interes javnosti za probleme marginalizovanih grupa u BiH. Bilo je prisutno 9 predstavnika medija (2M / 7Ž): TV 1, TVSA, TV HEMA, FACE TV, Hayat TV, Radio Slobodna Evropa, medijske kuće FENA i SENS te Oslobođenje. Slijedi lista medijskih objava o osnivačkoj konvenciji Koalicije „KOMA“:

News agencije (17. 11.):

Centralne informativne emisije (17. 11.):

Printani mediji):

 • Oslobođenje (18. 11.);
 • Gracija (21. 11).

Web portali (18. 11.):