Kampanja – Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti

  1. MINIMUM SOCIJALNE SIGURNOSTI I JEDNAKE MOGUĆNOSTI

equality

donošenje (entitetskih) mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti npr. izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti ili akata koji regulišu ovu materiju ili donošenje novih, posebnih akata.