Kodeks ponašanja za članice Koalicije KOMA

Ovim Kodeksom ponašanja za članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA  (u daljem tekstu: Kodeks), utvrđuju se principi, vrijednosti i standardi koje u svom radu i ostvarivanju ciljeva Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (u daljem tekstu: Koalicija) podržavaju i primjenjuju članice Koalicije.

 

I              PRINCIPI, VRIJEDNOSTI, STANDARDI

 

Članice Koalicije utvrđuju kao bitne principe rada, vrijednosti i standarde kako slijedi:

 

 1. JEDNAKOST I PRAVEDNOST

 

1.1.        Članice Koalicije u svom djelovanju poštuju i promovišu najviše standarde u oblasti zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana, posebno marginalizovanih grupa.

 

1.2.        Članice Koalicije kao osnovni princip svoga rada primjenjuju, promovišu i zahtijevaju od svih subjekata sa kojima sarađuju da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost.

 

1.3.        Članice Koalicije su privržene principu vladavine prava i provedbi zakona u Bosni i Hercegovini.

 

 1. TRANSPARENTNOST I JAVNOST U RADU

 

2.1.        Članice Koalicije u svom radu i u svim nivoima saradnje su transparentni i dostupni javnosti.

 

2.2.        Sve informacije o aktivnostima Koalicije su javne i dostupne, a članice Koalicije primjenjuju sve procedure, metode i alate u skladu sa važećim propisima i savremenim standardima u cilju ostvarenja transparentnog djelovanja.

 

 1. NEZAVISNOST

 

3.1.        Članice Koalicije su nezavisne u odlučivanju i ostvarenju svojih ciljeva i programa a u Koaliciju se udružuju u svrhu realizacije svojih ciljeva kao i svrhe i ciljeva Koalicije utvrđenih u Platformi Koalicije.

 

 1. MEĐUSOBNO POVJERENJE, SOLIDARNOST I ODNOSI ČLANICA

 

4.1.        Članice Koalicije primjenjuju, promovišu i visoko cijene princip povjerenja i solidarnosti kao jedan od najvažnijih preduslova za dobru saradnju i ostvarenje ciljeva Koalicije.

 

4.2.        Članice Koalicije uvažavaju jednak status ne samo kao članica Koalicije nego i u smislu djelovanja i potreba u drugim segmentima djelovanja članica Koalicije, te izražavaju spremnost da podržavaju rad i vrše promociju članica Koalicije.

 

4.3.        Članice Koalicije svoju saradnju ostvaruju principom dobre namjere (bona fide) te eventualne nesuglasice ili nesporazume rješavaju primjenom istog.

 

 1. ODGOVORNOST U RADU

 

5.1.        Članice Koalicije primjenjuju princip odgovornosti u odlučivanju i preduzimanju aktivnosti, koji pretpostavlja uzimanje u razmatranje svih relevantnih okolnosti i realnih učinaka, vodeći računa o proporciji uloženih resursa i dobijenih rezultata.

 

5.2.        Članice Koalicije u svom radu se suzdržavaju od aktivnosti i situacija u kojima može doći do sukoba ličnih i profesionalnih interesa.

 

5.3.        U ostvarenju ovog principa, članice Koalicije posebno vode računa o procedurama i stalnim provjerama primjene ovog principa kako bi blagovremeno prepoznali, spriječili i otkrili eventualne povrede sukoba interesa a sve u cilju da se ne nanese šteta bilo kom subjektu, partneru, organizaciji ili samoj Koaliciji.

 

 1. KOMUNIKACIJA I SARADNJA

 

6.1.        Članice Koalicije su opredijeljene da dijele i razmjenjuju znanje, iskustva i informacije u cilju boljeg razumijevanja i promocije zajedničkog učenja i novih modela djelovanja.

 

6.2.        Članice Koalicije primjenjuju i zagovaraju princip nenasilne komunikacije i kulturu dijaloga.

 

6.3.        Članice Koalicije primjenjuju princip argumentovanog dijaloga kao temeljni oblik u ostvarenju ciljeva kampanje zagovaranja.

 

6.4.        Članice Koalicije koriste u svom radu sve oblike i vrste modernih komunikacija te uspostavljaju i zajednički internet prostor na web stranici www.sif.ba sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

6.5.        Članice Koalicije u saradnji sa drugim institucijama, organizacijama ili pojedincima primjenjuju i uvažavaju princip kompetentnosti, uzajamnog uvažavanja, poštovanja i tolerancije.

 

 1. PROFESIONALNOST

 

7.1.         Članice Koalicije svom radu pristupaju sa najvišim standardima profesionalnog djelovanja koji podrazumijevaju kompetentnost, informisanost, tačnost, odgovornost, ekonomičnost, efikasnost, poštovanje dogovorenih procedura i predanost ideji i ciljevima Koalicije.

 

 

II             PRIMJENA KODEKSA

 

 1. ODGOVORNOST IZVRŠNOG ODBORA

 

8.1.        Za primjenu Kodeksa odgovoran je Izvršni odbor Koalicije.

 

8.2.        Izvršni odbor Koalicije bira članove Komisije za praćenje primjene Kodeksa.

 

 1. KOMISIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

 

9.1.        Komisija za praćenje primjene Kodeksa (u daljem tekstu: Komisija) prati primjenu Kodeksa i u tom smislu usmjerava rad članica Koalicije, daje potrebne smjernice, tumačenja, mišljenja ili posreduje u cilju prevencije kršenja Kodeksa a može predlagati izmjene i dopune odredaba Kodeksa.

 

9.2.        Komisija razmatra prijave za kršenje Kodeksa, žalbe na odluke i mjere za kršenje Kodeksa prema pojedinim članicama Koalicije.

 

 1. SASTAV KOMISIJE

 

10.1.   Komisija ima 3 člana i to jedan član Izvršnog odbora Koalicije i dva člana iz reda članica Koalicije.

 

10.2.      Mandat članova Komisije je četiri godine.

 

10.3       Predsjedavajućeg Komisije biraju između sebe članovi komisije na mandatni period od jedne godine.

 

10.4.      Članstvo u Komisiji prestaje voljom člana Komisije, smrću člana ili smjenom u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim Kodeksom.

 

 1. POSTUPAK PRED KOMISIJOM

 

11.1.      Svaka članica Koalicije može podnijeti Komisiji pismenu prijavu o kršenju Kodeksa ponašanja neke članice Koalicije ili više njih uz priložene dokaze ili prijedloge za dokazivanje pred Komisijom.

 

11.2.      Komisija može odbaciti prijavu ukoliko nije potpuna odnosno ako nisu priloženi dokazi ili se može nesumnjivo utvrditi da nije bilo povrede Kodeksa.

 

11.3.      Komisija u slučaju prihvatanja prijave i ocjene da treba provesti postupak utvrđivanja činjenica, obavještava sve strane da je prijava prihvaćena i traži od članica protiv kojih je prijava podnesena pismeno izjašnjenje ili odgovor na navode u prijavi kao i dokaze na kojima zasnivaju svoju odbranu.

 

11.4.      Komisija nakon kompletiranja potrebnih dokaza pristupa raspravljanju i donosi mjeru u zavisnosti od vrste i težine povrede.

 

11.5.      Komisija može donijeti neku od sljedećih mjera:

 • pružiti edukaciju usmjerenu na vrstu povrede i poštivanje Kodeksa ili edukaciju osigurati izborom neke od članica koja će tu edukaciju pružiti,
 • savjetovati organizaciju – članicu o vrstama korektivnih mjera prema uposleniku ili predstavniku članice koji je odgovoran za povredu Kodeksa ili čije je djelovanje dovelo do povrede Kodeksa od strane članice u cjelini,
 • izreći usmeni ukor ili opomenu,
 • preporučiti suspenziju ili otkazivanje članstva u Koaliciji o čemu se izjašnjava Izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova a konačna odluka se donosi na Konvenciji Koalicije dvotrećinskom većinom prisutnih predstavnika.

 

11.6.   Koalicija na Konvenciji može usvojiti ili odbaciti prijedlog odluke o isključenju članice iz Koalicije.

 

 1. IZVJEŠTAVANJE ČLANICA KOALICIJE I JAVNOSTI

 

12.1.      Komisija najmanje jednom godišnje izvještava članice Koalicije o prijavama, postupcima i izrečenim mjerama za povrede Kodeksa.

 

12.2.      Komisija članice Koalicije izvještava putem e-mail-a, podnosi pismeni godišnji izvještaj na Konvenciji Koalicije a usvojeni izvještaj objavljuje i na web stranici koma.sif.ba  sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

 1. JAVNOST KODEKSA PONAŠANJA

 

13.1.      U skladu sa proklamovanim principom javnosti, Kodeks se objavljuje na web stranici koma.sif.ba  sa posebno izrađenom podstranicom za aktivnosti Koalicije (web platforma).

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

14.1.      Administrativne poslove i dokumentaciju vezano za rad Komisije za primjenu kodeksa obavlja Sekretarijat Koalicije.

 

14.2.      Kodeks ponašanja stupa na snagu potpisivanjem članica Koalicije.

 

 

(potpisi članica KOME – vidjeti sekciju “Članice” ovog web-sitea)