Memorandum o razumijevanju Koalicije KOMA

Organizacioni odbor sastavljen od inicijatora ideje za formiranje Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, sa ciljem združenog djelovanja, na širokoj platformi, organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe i relevantnih predstavnika javnog i privatnog sektora u svrhu realizacije kampanja zagovaranja za rješavanje prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa, predlaže da buduće članice Koalicije zaključe sljedeći

 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

 

Član 1.

Osnivanje Koalicije

Potpisom ovog Memoranduma o razumijevanju (u daljem tekstu: Memorandum), strane potpisnice osnivaju koaliciju za zagovaranje u oblasti prava ljudskih marginalizovanih grupa pod nazivom Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ (u daljem tekstu: Koalicija).

 

Član 2.

Ciljevi osnivanja Koalicije

Ciljevi osnivanja Koalicije su:

  • Poboljšanje politika i praksi koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
  • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
  • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u Koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
  • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica Koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.

 

Član 3.

Aktivnosti Koalicije

U svrhu ostvarenja naznačenih ciljeva, Koalicija će provoditi sljedeće aktivnosti:

  • Provođenje kampanja javnog zagovaranja i vršenje uticaja na donošenje i provođenje javnih politika,
  • Kontinuirani monitoring stanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
  • Izrada i publikovanje godišnjih analiza – izvještaja o stanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti marginalizovanih grupa,
  • Izgradnja kapaciteta članica Koalicije u cilju efikasnijeg provođenja kampanja kao i u svrhu postizanja održivih rezultata,
  • Druge aktivnosti za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u skladu sa identifikovanim prioritetima, odlukom Koalicije i finansijskim mogućnostima.

 

Član 4.

Članovi Koalicije

Strane potpisnice Memoranduma su stalni članovi Koalicije i prihvataju obavezu da će u okviru Koalicije djelovati sa pravom glasa putem svojih stalnih predstavnika na Konvenciji (zasjedanje svih članova Koalicije).

Na Konvenciji se bira predsjedavajući (moderator rada Konvencije).

Članovi Koalicije imaju pravo imenovati stalnog predstavnika i njegovog zamjenika za slučajeve odsustva stalnog  predstavnika sa sjednica Konvencije.

Radi efikasnijeg djelovanja, članovi Koalicije imaju pravo, uz pismeno obrazloženje, imenovati za zasjedanje Konvencije svog predstavnika koji zbog specifičnog profesionalnog profila može dati kvalitetniji doprinos u radu Konvencije.

U svrhu ostvarivanja ciljeva Koalicije mogu se formirati radna tijela koja mogu uključivati, osim članova Koalicije, i druge relevantne predstavnike, radi efikasnijeg rada u pojedinim sektorima ili za specifična pitanja.

 

Član 5.

Posmatrači i gosti

Članovi Koalicije su saglasni da predstavnici drugih institucija i organizacija mogu učestvovati u radu Koalicije u statusu posmatrača ili gosta uz prethodno postavljeni pismeni zahtjev koji razmatra Izvršni odbor Koalicije.

Posmatrači i gosti imaju pravo diskusije i nemaju pravo glasa.

 

Član 6.

Principi rada Koalicije

Djelovanje Koalicije je zasnovano na kontinuiranoj, transparentnoj međusobnoj saradnji članova Koalicije te aktivnom djelovanju članova Koalicije prema vanjskim partnerima i subjektima koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Koalicije.

Koalicija može donositi odluke kada je prisutno najmanje 2/ 3 stalnih članova.

Koalicija donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih stalnih članova Koalicije.

U slučaju potrebe, Koalicija može, osim na Konvenciji, donositi odluke putem pismenih saglasnosti (uključujući i e-mail poruke) i telefonskih konsultacija (tele – konferencije, skype itd.).

 

Član 7.

Izvršni odbor Koalicije

Članovi Koalicije na prvoj Konvenciji Koalicije biraju Izvršni odbor Koalicije.

Izvršni odbor ima najviše devet članova i imenuje se na period od četiri godine.

Izvršni odbor provodi odluke Koalicije, predlaže mjere i aktivnosti, planove i programe, priprema i izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu Koalicije i donosi odgovarajuće odluke u cilju provođenja aktivnosti Koalicije.

Izvršni odbor može donositi odluke ukoliko sjednici prisustvuje dvotrećinska većina i donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članstvo u Izvršnom odboru prestaje voljom člana, smrću člana ili smjenom u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih ovim Memorandumom.

O smjeni člana Izvršnog odbora odlučuje Izvršni odbor natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Član 8.

Predsjedavajući Izvršnog odbora

Članovi Izvršnog odbora biraju između sebe predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Izvršnog odbora sa mandatnim periodom od jedne godine.

Predsjedavajući Izvršnog odbora saziva sjednice Izvršnog odbora, priprema sjednice i materijale te koordinira aktivnosti Koalicije.

U slučaju odsustva predsjedavajućeg ili potrebe, sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi zamjenik predsjedavajućeg Izvršnog odbora.

  

Član 9.

Administrativno-operativna podrška Izvršnom odboru Koalicije

Za administrativno – operativnu podršku u poslovima iz člana 6, 7. i 8. u cilju provedbe člana 3. Memoranduma je zadužen Sekretarijat Koalicije.

Sekretarijat je administrativna služba jedne organizacije/ institucije – članice Koalicije ili više članica  Koalicije koje stavljaju svoje tehničke i ljudske resurse u svrhu obavljanja određenih aktivnosti podrške Koaliciji. Sekretarijat se određuje na prvoj Konvenciji Koalicije.

 

Član 10.

Finansiranje

Osnovna finansijska sredstva za funkcionisanje Koalicije i provođenje njenih aktivnosti od osnivanja do 30. juna 2018. godine obezbijeđena su kroz sektor ljudska prava – marginalizovane grupe Programa održivosti civilnog društva CSSP koji je podržan od USAID-a.

Strane potpisnice su saglasne da u skladu sa potrebama i mogućnostima učestvuju u dodatnom  finansiranju ili drugim vidovima obezbjeđivanja sredstava za troškove rada Koalicije.

Rad Koalicije biće finansiran i na bazi sufinansiranja iz javnog sektora, međunarodnih  donatora i donacijama  privatnog sektora kao dodatnih izvora finansiranja, a na osnovu raspoloživosti istih.

 

Član 11.

Organizacija rada i druga pitanja

Potpisnici ovog Sporazuma su saglasni da je Memorandum otvoren za dopune i izmjene koje se mogu pojaviti u toku rada Koalicije, te da je stalno otvoren za potpisivanje novih članica Koalicije.

 

Član 12.

Broj primjeraka Memoranduma

Memorandum je sačinjen u jednom izvornom primjerku koji je deponovan u Sekretarijatu Koalicije, a članicama Koalicije – potpisnicama se dostavlja foto – kopija Memoranduma.

Predstavnici strana potpisnica izjavljuju da prihvatanjem i potpisivanjem ovog Memoranduma, iskazuju svoju punu opredijeljenost i obavezu da će preduzimati i provoditi sve potrebne aktivnosti kako bi se u cjelosti ostvarili ciljevi i svrha ovog Memoranduma.

 

                                           (potpisi članica Koalicije KOMA – vidjeti sekciju “Članice” ovog web-sitea)