Moja priča i Moj prigovor – Neka se vaš glas čuje!

Poštovane članice Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – KOMA,

Kao što znate, Koalicija marginalizovanih grupa u BiH – KOMA trenutno provodi dvije kampanje javnog zagovaranja: 1) uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti i 2) regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iza marginalizovanih grupa.

U okviru kampanja planirane su aktivnosti osvještavanja javnosti o problemu marginalizacije, njegovoj ozbiljnosti i raširenosti. Razumijevanje i podrška javnosti su veoma važni u procesima zagovaranja kod relevantnih institucija jer se na taj način pojačava pritisak na vlasti da poduzmu odgovarajuće korake.

U tu svrhu smo kreirali dvije nove e-mail adrese: mojaprica@koma.ba i mojprigovor@koma.ba. Navedene adrese će služiti kao platforma za vaša iskustva, primjedbe i sugestije koje će predstavnicima KOME dati bolji uvid u probleme članica te rješenja koja one mogu ponuditi.

Molimo vas da se obratite svojim korisnicima, saradnicima, članovima i poznanicima koji su marginalizovani na bilo koji način, sa molbom da napišu kratki tekst na temu „Zašto sam na margini?“. Tekst treba imati  između 300 i 500 riječi (otprilike 1 – 1.5 stranica kucanog teksta) i što praktičnije opisivati iskustva marginalizacije, negativne ali i pozitivne primjere iz svakodnevnog života. Priče treba dostaviti na e-mail adresu mojaprica@koma.ba što ranije možete, sa imenom i prezimenom osobe i mjestom iz kojeg dolazi te napomenom da li želi da se priča koristi i objavljuje anonimno ili sa potpisom.

Prikupljene priče koristiće se u zagovaračkim aktivnostima i kampanji osvještavanja javnosti objavljivanjem na web stranici Koalicije www.koma.ba, u štampanim medijima, za radijske jinglove i video spotove. Osim redakcijskih izmjena neće biti suštinski mijenjane.

Na e-mail adresu mojprigovor@koma.ba možete slati konkretne primjedbe na rad institucija na svim nivoima vlasti, implementaciju postojećih propisa i zakona ili dati svoje sugestije za izmjene u praksi i zakonodavstvu, sve u oblasti zaštite ljudskih prava marginalizovanih grupa. Primljene primjedbe i sugestije će biti uvrštene u zagovaračke aktivnosti Koalicije KOMA tamo gdje je moguće.