Održan sastanak članova i članica Tijela za javno zagovaranje (TJZ) u Sarajevu

U okviru USAID projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor ljudska prava-marginalizovane grupe, koji implementiraju sektorski partneri Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), formirana Tijela za javno zagovaranje (TJZ) Koalicije marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini KOMA će u periodu od novembra 2017. godine do juna 2018. godine sprovesti detaljno praćenje aktivnosti sprovedbe „Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021“ u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku – Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada.

U srijedu, 15. novembra 2017. godine, u prostorijama Udruženja slijepih građana Kantona Sarajevo održan je sastanak pomenutog FSU u BIH/IBHI/KOMA Tijela za javno zagovaranje (TJZ) na kojem je diskutovano o predstojećim zagovaračkim aktivnostima Koalicije marginalizovanih grupa u BiH KOMA  i aktivnostima za monitoring sprovedbe „Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021“, te je usaglašen dogovor o planu monitoringa i evaluacije za sprovedbu pomenute javne politike.

Sastanku FSU u BiH/IBHI/KOMA Tijela za javno zagovaranje (TJZ) su prisustvovali:

 1. Dobrica Jonjić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo)
 2. Elvira Bešlija (Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize FBiH, Sarajevo)
 3. Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo, Sarajevo)
 4. Sevdija Kujović (Udruženje Život sa down sindromom, Sarajevo)
 5. Amela Hošić (Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Sarajevo)
 6. Aida Šahmanović (u ličnom kapacitetu, Sarajevo)
 7. Sulejman Čaković (Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH, Sarajevo)
 8. Jovo Ninić (Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH, Sarajevo)
 9. Selvedin Dedić (Udruženje roditelja djece oboljelih od cerebralne paralize, Zenica)
 10. Salih Mešinović (Udruženje roditelja djece oboljelih od cerebralne paralize, Zenica)
 11. Ferida Ćirić (Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim poteškoćama FBiH „Sumero“, Sarajevo)
 12. Veselin Rebić (Društvo za slijepa i slabovidna lica – „TMP“ d.o.o, Sarajevo)
 13. Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo, Sarajevo)
 14. Memnuna Zvizdić (Udruženje Žene ženama, Sarajevo)