Održana javna debata „Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH“

Javna debata „Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive u FBiH“ u okviru kampanje „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“  održana je u utorak, 14.2.2017. u 11 h u hotelu Bosnia u Sarajevu, ul. Kulovića 9. Pored 4 (3 Ž/1 M) predstavnika/ce Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), javnoj debati je prisustvovalo 36 učesnika (16 Ž/20 M) – predstavnici federalnog i kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku, centara za socijalni rad, akademske zajednice i nevladinih organizacija.

Cilj javne debate je bio iniciranje dodatnih aktivnosti koje provodi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u nastojanjima da se realizuje reforma socijalne zaštite. Učesnicima javne debate unaprijed je dostavljen Policy brief „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH?“, usvojen na Okruglom stolu „Minimum socijalne sigurnosti i Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH“, održanom 18.11.2016. u Sarajevu.

Program rada javne debate se sastojao od uvodnih izlaganja i diskusije kojoj su učesnici javne debate aktivno doprinijeli:

 • Pozdravna riječ – Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH
 • Pozdravna riječ i uvodne napomene – Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • Reforma socijalne zaštite – stanje i perspektive / kako ubrzati proces? – Žarko Papić, direktor IBHI-a
 • Diskusija, zaključna razmatranja i usvajanje preporuka

U diskusiji je istaknuto sljedeće:

 • Sistem socijalne zaštite treba „očistiti“ od kategorija koje ne pripadaju ovom sistemu;
 • Potrebno je definirati temeljna i dopunska/dodatna prava;
 • Potrebno je ubrzati usvajanje Zakona o socijalnim uslugama;
 • Radnom aktivacijom treba da se bave službe za zapošljavanje, a ne centri za socijalni rad, i u skladu s tim je bitno uvezati centre za socijalni rad i službe za zapošljavanje;
 • Političko pitanje je to što se zakon odlaže za izbornu godinu dok 000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva;
 • Sistem socijalne zaštite je statusno zasnovan i socijalno nepravedan;
 • Reforme se ne mogu vršiti preko štednje na socijalnim davanjima, već je važna i preraspodjela sredstava javne potrošnje;
 • Korištenje softvera za bolje ciljanje korisnika zahtijeva dodatnu obuku i opremu centara za socijalni rad;
 • Prava se, nažalost, utvrđuju na temelju statusa, a ne stvarnih potreba;
 • Obaveza svake države jeste da uspostavi minimum socijalne sigurnosti, i u skladu s tim, odgovorna vlast mora osmisliti način da u budžetu obezbijedi priliv sredstava za minimum socijalne sigurnosti;
 • Postoji problem utvrđivanja realnog imovinskog statusa korisnika;
 • Osnovni razlog neusvajanja Zakona o osnovama socijalne zaštite FBiH su fiskalni problemi;
 • Predstavnici vlasti treba da poentiraju probleme i nalaze moguća rješenja;
 • Veliki je značaj postojanja nevladinih organizacija;
 • Potrebna je reforma državne službe jer postoji veliki broj nestručnog kadra u ministarstvima;
 • Veliki je problem neusaglašenosti politika kantona i entiteta;
 • Budžet se planira na realnim i stabilnim osnovama, i da bi se neki zakon usvojio, mora se uraditi dobra analiza i priprema kako bi budžet bio uravnotežen;
 • Reforma treba da ide u smjeru ravnomjerne raspodjele sredstava;
 • Potrebno educirati predstavnike nevladinog sektora na terenu kako bi se stvorio opšti ambijent razumijevanja problema;
 • Minimum bilo kojeg osnovnog prava treba urediti na jedinstven način na nivou entiteta;
 • Jedinstveni registar naknada će dovesti do boljeg ciljanja i ušteda.

U diskusiji je zaključeno sljedeće:

–              S obzirom na to da se više učesnika javne debate zalagalo da se Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH ove godine pripremi za usvajanje, Sekretarijat Koalicije marginalizovanih grupa u BiH KOMA će uputiti pismo premijeru Vlade FBiH, gospodinu Fadilu Novaliću, i ministru rada i socijalne politike FBiH, gospodinu Vesku Drljači, uz policy brief „Zašto minimum socijalne sigurnosti i novi Zakon o osnovama socijalne zaštite FBIH?“; u kojem će stajati  da Zakon o osnovama socijalne zaštite FBiH treba da se uvrsti u planove rada za ovu godinu, i da nerješavanje ovih problema nosi velike rizike i vodi ka socijalnim nemirima.

–              Pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH, gospodin Miroslav Jurešić, održat će sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku  kako bi se došlo do boljih rješenja u pripremi Zakona o osnovama socijalne zaštite FBiH.

Medijska popraćenost:

Medijsko prisustvo na javnoj debati je bilo odlično. Bilo je prisutno 10 predstavnika iz 10 medija (4 M/6 Ž): TVSA, Radio Slobodna Evropa, Slobodna Bosna, Alfa, Hayat TV, Onasa, medijska agencija FENA, Oslobođenje, BH Radio 1, City Radio Otvorena mreža.

 

Televizije:

 

Radio stanice:

 

Web portali:

 

Kompletan izvještaj u PDF formatu možete preuzeti klikom na ovaj link

Galerija fotografija sa održavanja okruglog stola: