Peti sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“

Peti sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u srijedu, 21.12.2016. u 15:10 h u hotelu Bristol u Sarajevu, ul. Fra Filipa Lastrića 2.

Sastanku je prisustvovalo 6 članova/članica Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“: predsjedavajući IO Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka), Ljubo Lepir (Fakultet političkih nauka/Univerzitet u Banja Luci), Dušan Marković (Udruženje za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina), Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo), Memnuna Zvizdić (Udruženje „Žene ženama“) i Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo); te predstavnici Sekretarijata “KOMA-e”: Ranka Ninković-Papić (direktorica FSU u BiH), Žarko Papić (direktor IBHI-a), Zvjezdana Filipović (finansijski menadžer u FSU u BiH) i Muamera Bećirović (asistentica na projektu u FSU u BiH).

Odsutni su bili: Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla), Dobrica Jonjić (Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine) i Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo).

Sastanak je otvorio Predsjednik Izvršnog odbora Željko Volaš konstatirajući da je na petom sastanku Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ prisutno šest (6) članova/članica Izvršnog odbora (IO) i da postoji kvorum. Dnevni red 5. sastanka IO Koalicije „KOMA“ koji je pripremio Sekretarijat Koalicije „KOMA“ i zapisnik sa 4. sastanka Izvršnog odbora su jednoglasno usvojeni.

Informacije o proteklim, aktuelnim i budućim operativnim aktivnostima Koalicije KOMA su dobili svi članovi IO u usmenom izlaganju gđe Ninković-Papić, direktorice FSU u BiH.

Gosp. Volaš je naglasio da je na sastanku Interresornog radnog tijela Vlade RS za podršku licima sa invaliditetom zagovarao aktivnosti KOMA-e koje se odnose na unapređenje socijalnog poduzetništva, u čemu je važan doprinos članica KOMA-e. Istakao je da je Akcioni plan zapošljavanja RS vezan i za Platformu razvoja socijalnog poduzetništva, te da su nacrt Strategije zapošljavanja (koja je na 10 godina) i Akcioni plan (koji je na tri godine) na dnevnom redu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, i da su spremni za Vladu RS. Naglašen je i značaj pripremljenog nacrta Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026 (decembar 2016) u čijoj su pripremi učestvovale i članice KOMA-e. Tim je dokumentima predviđeno donošenje „Platforme socijalnog poduzetništva Republike Srpske“, što je dobrim dijelom rezultat i KOMA-ine zagovaračke kampanje. Pred ovoga, naglašen je i značaj načina pristupa socijalnom poduzetništvu.

Istaknuto je da se planira smanjenje socijalnih davanja što uključuje i finansiranje NVO-a i organizacija osoba sa invaliditetom, te da se raspravlja o boračkim dodacima za borce i pokretanju fabrika za njihovo upošljavanje. Također je naglašeno da postoji problem finansiranja organizacija osoba sa invaliditetom. Pored ovoga, istaknuto je da je, u skladu sa planiranim održavanjem treninga o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, potrebno identifikovati potrebe osoba sa invaliditetom. U skladu s tim je predloženo da se potrebe identifikuju među članstvom organizacija osoba sa invaliditetom i da se pošalju Sekretarijatu, te da sve članice KOMA-e mogu dati doprinos aktivnostima Koalicije KOMA u vezi sa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Dogovoreno je da članice KOMA-e šalju kratke informacije Sekretarijatu KOMA-e kada provode aktivnosti koje su u skladu sa zagovaračkim kampanjama KOMA-e.

Gosp. Volaš je zaključio sastanak u 16:10 h.