Platforma Koalicije KOMA

Platforma Koalicije marginalizovanih grupa u BiH KOMA

 

Svjesni da naše društvo nije društvo jednakih mogućnosti, zbog postojanja diskriminacije velikog broja građana koja, pored ostalog, uključuje:

 • Neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve građane – od međunarodnih konvencija pa do zakona, podzakonskih akata i politika, uključujući i nepostojanje minimuma socijalne sigurnosti unutar entiteta što ugrožava socijalna ljudska prava i uzrokuje razlike u ostvarivanju tih prava (teritorijalna diskriminacija među korisnicima kao i pasivnost sistema socijalne pomoći),
 • Nedovoljno poštivanje političkih (izbornih) prava pripadnika nacionalnih manjina,
 • Socijalnu isključenost marginalizovanih grupa – nedovoljnu društvenu uključenost predstavnika marginalizovanih grupa usljed neodgovarajućeg zakonskog okvira i nepostojanje uslova za dinamičan razvoj socijalnog poduzetništva kao oblika socijalnog uključivanja,
 • Nedovoljnu pomoć porodicama osoba s invaliditetom i još uvijek preovladavajuća sistemska rješenja institucionalnog smještaja marginalizovanih osoba – nerijetko protivno volji i željama osobe u vezi s tim gdje, s kim i kako da živi,
 • Diskriminaciju pri pružanju javnih usluga, a naročito u oblastima obrazovanja, zdravstva i stanovanja i zapošljavanja (uključenosti u zajednicu),
 • Diskriminaciju po osnovu uzroka invalidnosti (diskriminacija unutar marginalizovane populacije),
 • Neadekvatnu pravnu regulativu i pravnu zaštitu LGBTI osoba i njihovu diskriminaciju u pružanju javnih usluga, posebno u zdravstvu, bezbjednosti i pravu na okupljanje,
 • Nemogućnost djece i osoba u autističnom spektru da u sistemu zdravstvene zaštite dobiju kvalitetnu uslugu oslobođenu psihološke traume za njih i njihovu porodicu,
 • Stigmu u pružanju zdravstvenih usluga ovisničkoj populaciji,
 • Probleme medicinske rehabilitacije i habilitacije, kao i obrazovanja i socijalne rehabilitacije – prije svega nepostojanje službi za ranu intervenciju kao ključa za uspjeh kasnijih faza razvoja i uključivanja većine osoba s invaliditetom,
 • Prisutnost opšte stigmatizacije i otežanu društvenu uključenost romske nacionalne manjine,
 • Otežano ostvarivanje prava pripadnika romske nacionalne manjine jer mnogi od njih nisu upisani u matične knjige, nemaju lična dokumenta niti prijavu prebivališta, što im onemogućava da ostvare pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ne mogu se upisati u birački registar,
 • Nedovoljnu integrisanost sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite,

 

Inspirisani doktrinom i praksom “partnerstva za otvorenu vlast” i riješeni da budemo prepoznati kao partner u procesima razvoja strateških politika i dokumenata u cilju rješavanja gore navedenih prioritetnih problema ljudskih prava marginalizovanih grupa kao i u procesu monitoringa implementacije javnih politika,

 

Uvjereni da nevladin sektor u raspoloživim kapacitetima i resursima čini maksimum napora da ublaži pomenutu diskriminaciju marginalizovanih grupa ali da država ne smije biti “amnestirana” od ustavne obaveze da obezbijedi koncept “ljudska prava za sve” i društvo jednakih mogućnosti za sve građane u kojem će svako imati onoliko podrške koliko mu je dovoljno da bi bio ravnopravan s drugim građanima,

 

Svjesni da organizacije koje zastupaju marginalizovane grupe ne posjeduju dovoljne kapacitete za samostalno zagovaranje i lobiranje u svrhu promjena koje bi postepeno dovodile do poboljšanja stanja ljudskih prava marginalizovanih grupa kao i slabe koordinacije združenog djelovanja organizacija u ovom sektoru,

 

I uvjereni u potrebu za obrazovanjem neformalne koalicije za ljudska prava marginalizovanih grupa koja će u združenim akcijama zagovaranja objediniti, na širokoj platformi, organizacije civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe i relevantne predstavnike javnog i privatnog sektora u cilju rješavanja prioritetnih problema i otklanjanja diskriminacije,

 

Udružujemo se u Koaliciju marginalizovanih grupa u BiH KOMA kao mrežu organizacija i pojedinaca čija je misija zalaganje za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti marginalizovanih građana u Bosni i Hercegovini.

 

Naša vizija je

 • civilni sektor kao partner javnom sektoru u razvoju, implementaciji i monitoringu javnih politika koje regulišu i unapređuju ljudska prava i jednake mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u cilju stvaranja uslova za društvo jednakih prava za sve građane.

 

Ciljevi osnivanja Koalicije KOMA su:

 • Poboljšanje politika i praksi koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju grupama koje su marginalizovane u društvu,
 • Povećanje uticaja civilnog društva u procesima donošenja javnih politika u oblasti ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana koji pripadaju marginalizovanim grupama,
 • Jačanje legitimnosti aktera koji participiraju u koaliciji i civilnog sektora u cjelini, koje će građani prepoznati kao istinske i bliske zastupnike njihovih interesa,
 • Jačanje kompetentnosti i profiliranosti članica koalicije da bolje zastupaju i bore se za interese svojih članova i populacije koju zastupaju.

 

Aktivnosti koje će u svrhu ostvarenja naznačenih ciljeva KOMA provoditi su sljedeće:

 • Provođenje kampanja zagovaranja i vršenje uticaja pri razvoju i donošenju javnih politika, čime ćemo postići da pitanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa i rješenje prioritetnih problema budu uključeni na agendu donosilaca političkih odluka; koje će doprinijeti većoj svijesti kod široke javnosti o problemima socijalne isključenosti i ljudskih prava marginalizovanih grupa; i koje će doprinijeti da kod široke javnosti civilni sektor bude identifikovan kao promoter novih modela socijalnog uključivanja i zaštite ljudskih prava baziranih na najboljim praksama, kao i promoter demokratizacije društva i jačanja društvenog kapitala,
 • Kontinuirani monitoring stanja ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Izrada i publikovanje godišnjih analiza – izvještaja o stanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa,
 • Izgradnja kapaciteta članica Koalicije u cilju efikasnijeg provođenja kampanja kao i u svrhu postizanja održivih rezultata,
 • druge aktivnosti za unapređenje ljudskih prava i jednakih mogućnosti građana iz marginalizovanih grupa u skladu sa identifikovanim prioritetima, konsenzusom članova Koalicije i finansijskim mogućnostima.

 

Principi, vrijednosti i standardi funkcionisanja KOME su:

 • Jednakost i pravednost: U svom djelovanju poštovaćemo i promovisati najviše standarde u oblasti zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti, posebno marginalizovanih grupa i kao osnovni princip svoga rada primjenjivati, promovisati i zahtijevati od svih subjekata sa kojima sarađujemo da dosljedno primjenjuju princip jednakosti i ravnopravnosti bez obzira na vjeroispovijest, spol, dob, invaliditet, imovinu, klasnu, socijalnu, etničku, nacionalnu, religijsku, političku ili bilo kakvu pripadnost ili opredijeljenost. Bićemo privrženi principu vladavine prava i provedbi zakona u Bosni i Hercegovini.
 • Transparentnost i javnost u radu: U svom radu, i na svim nivoima saradnje u Koaliciji bićemo transparentni i dostupni javnosti. Sve informacije o aktivnostima Koalicije biće javne i dostupne. Primjenjivaćemo procedure, metode i alate u skladu sa važećim propisima i savremenim standardima u cilju ostvarenja transparentnog djelovanja.
 • Nezavisnost: Članice KOME su nezavisne u odlučivanju i ostvarenju svojih ciljeva i programa a u Koaliciju se udružuju u svrhu realizacije svojih ciljeva kao i svrhe i ciljeva Koalicije utvrđenih u ovoj Platformi.
 • Međusobno povjerenje i solidarnost: Primjenjivaćemo, promovisati i visoko cijeniti principe povjerenja i solidarnosti kao najvažnije preduslove za dobru saradnju i ostvarenje ciljeva KOME. U radu Koalicije uvijek ćemo uvažavati jednak status ne samo kao članica KOME nego i u smislu djelovanja i potreba u drugim segmentima djelovanja članica KOME, te izražavati spremnost da podržavamo rad i vršimo promociju članica KOME. Saradnju ostvarujemo principom dobre namjere (bona fide) te eventualne nesuglasice ili nesporazume rješavamo primjenom istog.
 • Odgovornost u radu: Primjenjivaćemo princip odgovornosti u odlučivanju i preduzimanju aktivnosti, koji pretpostavlja uzimanje u razmatranje svih relevantnih okolnosti i realnih učinaka, vodeći računa o proporciji uloženih resursa i dobijenih rezultata. U svom radu u KOMI ćemo se suzdržavati od aktivnosti i situacija u kojima može doći do sukoba ličnih i profesionalnih interesa. U ostvarenju ovog principa, posebno ćemo voditi računa o procedurama i stalnim provjerama primjene ovog principa kako bi blagovremeno prepoznali, spriječili i otkrili eventualne povrede sukoba interesa a sve u cilju da se ne nanese šteta bilo kom subjektu, partneru, organizaciji ili samoj Koaliciji.
 • Komunikacija i saradnja: Opredijeljeni smo da dijelimo i razmjenjujemo znanje, iskustva i informacije u cilju boljeg razumijevanja i promocije zajedničkog učenja i novih modela djelovanja. Primjenjivaćemo i zagovaraćemo princip nenasilne komunikacije i kulturu argumentovanog dijaloga. U saradnji sa drugim institucijama, organizacijama ili pojedincima ćemo primjenjivati i uvažavati princip kompetentnosti, uzajamnog uvažavanja, poštovanja i tolerancije.
 • Profesionalnost: U svom radu ćemo pristupati sa najvišim standardima profesionalnog djelovanja koji podrazumijevaju kompetentnost, informisanost, tačnost, odgovornost, ekonomičnost, efikasnost, poštovanje dogovorenih procedura i predanost ideji i ciljevima Koalicije KOMA.

članice Koalicije KOMA