Promocija članica

 1. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o.
  Zaštitna radionica “TMP” kao Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih u Nedžarićima – Sarajevo, osnovana je od strane Saveza slijepih Bosne i Hercegovine 10.12.1968 god., sa ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih će se profesionalno rehabilitirati i zapošljavati slijepe i slabovide osobe, što je i danas naša misija, sa vizijom da svi slijepi sa preostalim radnim sposobnostima budu profesionalno rehabilitirani, osposobljeni za rad i zaposleni.

  Vijest o uspjehu salona fizoterapeutskih usluga možete pročitati na linku: https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/teme/sarajevski-slijepi-fizioterapeuti-pacijenti-dolaze-iako-se-ne-reklamiramo/278103

 2. Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, je dobrovoljna, humanitarna i nevladina organizacija, koja okuplja gluve i nagluve osobe, kao i druge osobe, a naročito roditelje ili staratelje te djece, te pravna lica koja dobrovoljno pristupe Savezu radi unapređenja ili ostvarivanja zajedničkih ciljeva.Ciljevi i zadaci Saveza su humanitarno-socijalnog karaktera, koji se ogledaju u ostvarivanju: okupljanja, osposobljavanja i zapošljavanja lica oštećenog sluha, organizovanje i sprovođenje socijalne i zdravstvene zažtite i rehabilitacije, organizovanja kulturnog, prosvjetnog, umjetničkog i fizičkog obrazovanja i vaspitanja članova. Čitaj dalje
 3. Organizacija amputiraca UDAS RS realizovala je u proteklom periodu slijedeće aktivnosti:
  • Organizacija amputiraca “UDAS” Republike Srpske u partnerstvu sa nevladinom organizacijom World Vision organizovala je turnir u sjedećoj odbojci “Bosna i Hercegovina bez mina do 2025. godine” 9. decembra 2017. godine u sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra u Doboju.
  • Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta ”Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” broj 2017/387-336, potpisanog sa Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, nevladina organizacija World Vision (WV), u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, i saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat i BHMAC-om, objavila je JAVNI POZIV za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mine na području opština/općina i gradova: Doboj, Zvornik, Stanari, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Konjic, Lukavac, Travnik i Donji Vakuf.
 4. Udruženja Slijepih Kantona Sarajevo realizovalo je u proteklom periodu slijedeće aktivnosti:
  • Okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonuorganizovan je 06.decembra 2017.godine u Bihaću.
  • Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 3.decembra 2017.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 

  Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta “Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.” organizovalo je 27. i 28.11.2017. trening „Javnog zagovaranja” za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

 5. Savjetovalište za Osobe sa invaliditetom I.G.S.R.
  Cilj udruženja Savjetovalište za Osobe sa invaliditetom I.G.S.R, jeste poboljšanje kvaliteta života OSI kroz rad sa pojedincima i njihovom užom socijalnom sredinom (porodica) i širom socijalnom sredinom (vrtići škole, radna sredina, zdravstvene institucije, habilitacioni centri, NVO).
  U proteklom periodu udruženje je realizovalo slijedeće aktivnosti:

  • U sklopu programa socijalne i profesionalne rehabilitacije uposlene su 4 OSI i 1 asistent. Radna mjesta su prilagođena individualnim potrebama i mogućnostima pojedinaca (za 2 osobe sa oštećenjem vida 1 osobu sa oštećenjem sluha i 1 osobu sa kombinovanim smetnjama vida i intelektualnim teškoćama).
  • Uspostavljena je saradnja sa udruženjem za kulturu afirmaciju i savjetovanje „Kas“, Banjaluka gdje je kroz zajedničke posjete i edukativne radionice u planu  rad na osnaživanju i motivaciji O.S.I.
  • Saradnja sa neformalnom grupom Inmreža žena BiH, gdje se zalažemo za uključivanje žena sa invaliditetom u društvenu sredinu.

  Saradnja sa udruženjem “Buđenje”- (primarna sekundarna i tercijarna prevencija ugroženih grupa stanovništva), te agencijom Kontakt Homini

 6. Savez slijepih Republike Srpske
  U Banja Luci održana je Svečana sjednica povodom jubileja 25. godišnjice SSRS. Dana 06. oktobra u Vijećnici KC Banski dvor od 11,00 do 12,00 časova održana je svečana sjednica pod predsjedavanjem predsjednika, potpredsjednice i sekretara Saveza. Na svečanoj sjednici pored predstavnika lokalnih organizacija i udruženja prisustvovali su i gosti predsjednici Saveza slepih Srbije i Saveza slijepih Crne Gore, te direktori Javnih ustanova Centar Budućnost iz Dervente i Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS, te predstavnici subjekata i pojedinci kojima su dodijeljena priznanja. Čitaj dalje(PDF dokument)
 7. Udruženje roditelja teško  bolesne djece u BiH
  Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH se prvenstveno bavi registrovanjem i ispitivanjem vakcinacijskih reakcija kod djece, pružanjem pomoći oboljeloj djeci kod uspostavljanja pravilnih dijagnoza, slanjem uzoraka  krvi, moždanog likvora i urina u  renomirane evropske laboratorije  LGP  i pružanjem psihološke podrške i savjetodavne pomoći roditeljima.

  Osim ovih svakodnevnih aktivnosti, Udruženje se angažuje i na aktivnostima koji unapređuju zdravstveni, pravni i socijalni sektor naše države.
  Čitaj dalje(PDF dokument)

 8. Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama „NADA“ Rudo
  Tokom 2017. godine. pored redovnih aktivnosti Udruženje „NADA“ Rudo je djelovalo u dva pravca:

  • Stvaranje uslova za održivi povratak kroz promociju turističkih potencijala, prirodnih ljepota i drugih vrijednosti čitave BiH.
  • Promocija interkulturalizma i tolerancije.

  Čitaj dalje (PDF dokument)

 9. Udruženje roditelja djece sa posebnim  potrebamaPrijedor
  Misija Udruženja “Neven” jeste poboljšanje kvaliteta života lica sa  posebnim potrebama.
  U 2017 godini Udruženje “Neven” uspješno je realiziralo slijedeće aktivnosti:

  • Pripreme za pružanje usluge Dnevnog zbrinjavanja odraslih lica sa umanjenim intelektualnim sposobnostima;
  • Adaptacija 50 m2 za rad Udruženja;
  • Uspostava Savjetovališta za djecu sa smetnjama u razvoju I njihove roditelje;

  Pokretanje inicijative za razvoj UNIFIED sporta na području grada Prijedora

 10. Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju, Banja Luka UG „Zajedno“  već od 2006.godine zastupa interese lica sa problemima u mentalnom zdravlju, radi na pružanju podrške porodicama oboljelih i ukazivanju zajednici na značaj rehabilitacije i integracije ovih lica u društveni život. Vizija Udruženja su izgrađeni kvalitetni resursi za zaštitu mentalnog zdravlja i mentalno oboljelih, osavremenjeni sadržaji u zajednici koji garantuju izbor, uključivanje i zapošljavanje,  te poboljšanje kvaliteta života mentalno oboljelih lica i njihovih porodica. Čitaj dalje(PDF dokument)
 11. Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize mikrocefalije i hidrocefalusa “DLAN” Zenica ima za cilj djelovati u interesu poboljšanja kvaliteta života društvene zajednice. Više informacija o aktivnostima Udruženja kao i realizovanim projektima u proteklom periodu možete naći ovdje.
 12. Savez amputiraca USK-a, Bužim je formiran u trenutku kada su se postojeći problemi počeli nagomilavati, a kada je iz dana u dan egzistencija osoba sa invaliditetom postajala sve teža. Više informacija o ciljevima i radu Saveza možete naći ovdje.
 13. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom amputacijom “AMPUTIRCI” Bužim je tokom proteklih godina apliciralo na projekte koji su od interesa, kako za osobe sa tjelesnim nedostatkom – amputacijom, tako i za lokalnu zajednicu. Više informacija o Udruženju i realizovanim projektima možete naći ovdje.
 14. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “APEL”, Sanski Most implementira dva projekta: Dnevni centar za osobe sa psihičkim poteškoćama koji je započeo u
  aprilu 2016. godine kao pilot projekat kojeg je pilotiralo Udruženje “Zajedno” iz Banja Luke, koji su svoju pozitivnu praksu Dnevnog centra za njihove štićenike u Banjoj Luci pokušali preslikati na Sanski Most, odnosno na Udruženje “Apel” i Projekat besplatne administrativno-pravne pomoći članovima udruženja u ostvarivanju njihovih različitih prava a za koju pomoć iz bilo kojeg razloga članovi nisu mogli da koriste usluge Organa uprave Sanski Most, Centra za socijalni rad ili Centra za mentalno zdravlje. Više informacija o projektima Udruženja možete naći ovdje.
 15. Universal Design Asistive Technologies, Sarajevo nudi potpuno rješenje za ozvučavanje web stranica što posjetiocima pruža potpuno novo korisničko iskustvo. Više informacija možete naći ovdje.
 16. Udruženje osoba sa invaliditetom ZE-DO kantona, Zenica pokrenulo je inicijativu da živi od svog rada. Više informacija o toj inicijativi možete naći ovdje.
 17. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna uz podršku Saveza osoba sa cerebralnom paralizom Federacije BiH je 25. marta 2017. organizovalo Okrugli sto pod nazivom “Učešće porodica osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama u procesu socijalne inkluzije i doprinos lokalnoj zajednici”. Ukratko o Udruženju.
 18. Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka  uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH realizovao je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvom saobraćaja i veza Vlade RS 3.3.2017. godine Forum: “Pozitivna pravna diskriminacija”. Ukratko o Savezu možete naći ovdje.
 19. Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja Luka realizovala je u proteklom periodu aktivnosti: 4.aprila 2017. otvorena je izložba “Uticaj mina u BiH”; 14. marta 2017. održana samostalna izložba “SIMBOLI” u Kulturnom centru UDAS; 8. marta 2017. održan je sastanak sa predstavnicima Evropske unije; 22. februara 2017. održan je sastanak predstavnika saveza i udruženja lica sa invaliditetom i ministra zdravlja i socijalne zaštite; 28. januara 2017. počela je sa radom Škola crtanja i slikanja za djecu sa i bez invaliditeta.
 20. TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o., Sarajevo – Obuka iz oblasti refleksologije – U TMP-u je u toku obuka iz oblasti refleksologije koju organizuje TMP, uz podršku GIZ-a, njemačke organizacije za razvojnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale. Obuka uključuje 7 zaposlenih fizioterapeuta u TMP-u i 7 koji nisu zaposleni u TMP-u a htjeli su da prošire svoja znanja. Ova obuka je prvenstveno organizovana iz razloga da fizioterapeuti steknu nova znanja i konkurentsku prednost u odnosu na ostale salone što je u skladu sa principima po kojima TMP razvija svoje djelatnosti, a to su konstantno usavršavanje svojih zaposlenih i omogućavanje sticanja novih znanja, a sve u cilju jačanja pozicije svojih zaposlenih na tržištu rada i ostvarivanja konkurentske prednosti u odnosu na konkurenciju. Ova obuka je jednako korisna i za polaznike koji nisu zaposleni u TMP-u jer se na najbolji način osposobljavaju za tršište rada, kroz mogućnost pružanja specifičnih usluga u okviru fizioterapije.
 21. Humanitarna organizacija „Partner“, Banja Luka   Povodom VI filmskog festivala o osobama sa invaliditetom, koji će biti održan 15. septembra 2016. godine u Domu omladine u Banjoj Luci, humanitarna organizacija „Partner“ otvorila je javni poziv od 16. maja do 16. jula 2016. godine za prijem radova za ŠESTI FILMSKI FESTIVAL O OSOBAMA SA INVALIDITETOM.
 22. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, Sarajevo – U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH u Sarajevu je od 27. do 29. maja 2016. godine održano MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I TRADICIONALNE XIII SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE. 
 23. Udruženje omladine sa invaliditetom „InfoPart“, Banja Luka – PRVI MEĐUNARODNI TEATAR FEST LICA SA INVALIDITETOM – Monodramom “Bijeli štap”, počeo je prvi međunarodni teatar fest lica sa invaliditetom koji se održao u Banjaluci 27. i 28. maja u pozorišnoj sali Dvorane Obilićevo (GP Jazavac). Festival je svečano otvoren 27.05.2016. godine pod sloganom „Svi na sceni, scena za sve“.
 24. „Život sa Down sindromom FBiH“, Sarajevo – Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“ registrovalo je u maju 2016. godine digitalnu štampariju pod imenom 3DownŠtampa-3DownPrint d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Strategijom rada Udruženja 2012. – 2017. Ovim društveno odgovornim projektom želja je bila ujediniti humanost i kapital, u cilju unapređenja položaja i osnaživanja osoba s Down sindromom u bosanskohercegovačkom društvu. Štamparija je fokusirana na nove tehnologije i opremu u proizvodnji, tako da štamparija, pored široke palete proizvoda 2D štampe (brošure, katalozi, knjige, vizit karte, arhitektonski projekti i drugi promotivni materijal), nudi i proizvode inovativne 3D tehnologije i UV printa, primjenjujući ga na različitim promotivnim predmetima (upaljači, hemijske olovke, USB, PVC vizit kartice i akreditacije, privjesci i drugi predmeti različitih površina).
 25.  Udruženje gluhih Kantona Sarajevo “UG KS” – Likovna skupina udruženja Gluhih KS učestvovala je na Festivalu jednakih mogućnosti u Zagrebu u periodu od 16.05. do 19.05.2016. godine. Tradicionalno Društvo tjelesnih invalida već 15. godina organizuje Festival jednakih mogućnosti, na kojem učestvuju dramske, plesne i likovno umjetničke skupine osoba sa invaliditetom. Festival se održava na otvorenom, ove godine se održao na Jelačićevom trgu gdje su prolaznici mogli pogledati umjetnička ostvarenja osoba sa invaliditetom. Likovni umjetnici udruženja izložili su likovne radove (akvarel boje, uljane boje, boje za svilu i dr). Predstavnici udruženja Gluhih KS su šest puta učestvovali na ovom Festivalu gdje su dostojanstveno predstavili Udruženje Gluhih KS, Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH i BiH. Udruženje Gluhih KS je jedino udruženje osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine koje učestvuje na ovom Festivalu. Udruženje Gluhih KS posebnu zahvalnost duguje Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo na razumijevanju i pomoći što je omogućila da ove godine likovna skupina udruženja Gluhih KS učestvuje na ovom tradicionalnom Festivalu.
 26.  Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka – Savez slijepih Republike Srpske u sklopu implementacije projekta „Asistivne informacione tehnologije u funkciji slijepih„ organizovao je trodnevnu informatičku obuku administratora i operatera audio Braj internet klub čitaonica u Banja Luci od 13. do 15. maja 2016. godine. Projekat je podržan i sufinansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske, a ova aktivnost je realizovana u prostorijama JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS u ulici Frana Supila 31F u Banja Luci.
 27. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo – U Gazi Husrev-begovoj biblioteci Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamska organizacija za edukaciju, nauku i kulturu „ISESCO“ 26. i 27. aprila 2016. godine organizovali su u Sarajevu seminar pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH“. Na seminaru su pored organizatora učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, koji čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Sve aktivnosti oko organizacije seminara koordiniralo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.
 28.  UG „Zajedno“ Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju – Udruženje „Zajedno“ Banja Luka, koje zastupa interese osoba sa mentalnim invaliditetom, u skladu sa potrebama zajednice i politikom deinstitucionalne zaštite, rekonstruisalo je Dnevni centar „Zajedno“. Svečanom otvaranju rekonstruisanog Dnevnog centra koje je održano 23.5.2016. godine prisustvovali su brojni zvaničnici, među kojima je bio i gospodin Joseph Guntern, direktor za saradnju Ambasade Švicarske, kao predstavnik zemlje donatora, Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS, gospodin Dragan Bogdanić, zajedno sa pomoćnicima, Ljiljanom Ivančić i Milanom Latinovićem, Gordana Tešanović, direktorica Doma zdravlja Banjaluka sa predstavnicima službi, kao i drugi. Za ovu priliku korisnici Dnevnog centra bili su posebno raspoloženi i zajedno su zapjevali gostima svoje omiljene pjesme, što je prisutne oduševilo. Može se reći da je danas cjelokupni sistem mentalnog zdravlja u BiH opterećen brojnim problemima, to jeste, sa jedne strane povećanim potrebama stanovništva za uslugama iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja, a sa druge strane, ograničenim resursima.
 29. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo – U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u Bosni i Hercegovini, Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom koji djeluje na području Kantona Sarajevo, 19. aprila 2016. godine započelo je kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” koja se sprovodi od aprila do decembra 2016. godine. Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) imala je prezentaciju na ovom okruglom stolu na temu „Za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve“.
 30. Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja Luka – Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, Banja Luka i NVO Inicijative preživjelih od mina iz Tuzle bili su organizatori trodnevne grafičke kolonije ‘’Uticaj mina u BiH” koja se održala u periodu od 23. – 25.3.2016. godine u Srednjoj školi primjenjenih umjetnosti u Sarajevu.
 31. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo – U prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije BiH 21. marta 2016. godine održan je savjetodavni sastanak kome su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici javnih servisa i telecom operatera, te predstavnici institucija vlasti. Tema sastanka je bila pristupačnost informacijsko komunikacijskih tehnologija i RTV sadržaja osobama sa invaliditetom „Pristupačnost za sve“.
 32.  Udruženje slijepih Kantona Sarajevo – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight Ured u BiH, 15. i 16. marta 2016. godine održali su u Sarajevu dvodnevnu Konferenciju „Stanje i perspektive u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH: Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – instrumenti za njeno provođenje u FBiH“.
 33. TV program o članici KOME – „Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteskoća u razvoju – EDUS – Edukacija za sve“ u proizvodnji Al Jazeere (emitovano u ponedjeljak, 1. decembra u 21:30)
 34. http://www.bijeljina.org/novosti/15566/64/Patriot-iz-Bijeljine-dobitnik-nagrade-Poslodavac-godine-za-lica-sa-invaliditetom.html – Srdačne čestitke Dušanu Markoviću i preduzeću za zapošljavanje lica sa invaliditetom “Patriot” – jednom od uspješnih primjera socijalnog poduzetništva i članici Koalicije KOMA –  na visokom priznanju – “Poslodavac godine za lica sa invaliditetom”
 35. Organizacija amputiraca UDAS RS pokrenula je novi servis usluga putem interneta pod nazivom ”Korisnička podrška” za svoje korisnike, žrtve mina, amputirce i druge osobe sa invaliditetom bez obzira na vrstu i stepen invaliditeta koja je dostupna na njihovoj zvaničnoj web stranici www.udas.rs.ba rubrika Korisnička podrška putem koje osobe sa invaliditetom mogu da im se obrate za savjetodavnu pomoć i podršku.Na ovom linku možete pogledati kompletnu obavijest.

Komentariši