Šesti sastanak Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“

Izvještaj sa šestog sastanka Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Šesti sastanak Izvršnog odbora Koalicije marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ održan je u srijedu, 14.6.2017. u 14:10 h u hotelu Bosna u Banjoj Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 97.

Sastanku su prisustvovali: predsjedavajući IO, Željko Volaš (Organizacija amputiraca UDAS, Banja Luka); Ljubo Lepir (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci); Dušan Marković (Udruženje za zapošljavanje invalida „Patriot“, Bijeljina); Fikret Zuko (Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo); te predstavnici Sekretarijata “KOMA-e”: Ranka Ninković-Papić (direktorica FSU u BiH), Žarko Papić (direktor IBHI-a), Zvjezdana Filipović (FSU u BiH/IBHI), Muamera Bećirović (FSU u BiH).

Odsutni su bili: Dobrica Jonjić (Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH); Milena Kujundžić (Udruženje za podršku osobama s posebnim potrebama „Nada“, Rudo); Memnuna Zvizdić (Udruženje „Žene ženama“); Nedžad Jusić (Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla); Jadranka Sidro (Udruženje gluhih Kantona Sarajevo).

Sastanak je otvorio Predsjednik Izvršnog odbora, Željko Volaš, konstatirajući da su na šestom sastanku Izvršnog odbora Koalicije „KOMA“ prisutna četiri (4) člana Izvršnog odbora (IO), i da su dvije članice, gđa Zvizdić i gđa Kujundžić, iako su ranije najavile prisustvo, bile spriječene da dođu, dostavile pismenu saglasnost sa dnevnim redom, zapisnikom sa prethodnog sastanka, te ostalim tačkama dnevnog reda. U skladu s tim, ustanovljeno je da postoji kvorum.

Dnevni red 6. sastanka IO Koalicije „KOMA“ koji je pripremio Sekretarijat Koalicije „KOMA“ i zapisnik sa 5. sastanka Izvršnog odbora su jednoglasno usvojeni.

Informacije o održanim događajima/provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima u periodu decembar 2016. – juni 2017. Koalicije KOMA dobili su svi članovi IO u elektronskoj verziji prije sastanka, a detaljnije u usmenom izlaganju gđe Ninković-Papić, direktorice FSU u BiH.

Gosp. Volaš je naglasio da su u Strategiju za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2017-2026 uspjeli da ubace ciljeve kampanja KOMA-e, posebno obezbjeđivanje minimuma socijalne sigurnosti, kao i razvijanje socijalnog poduzetništva, od kojih nijedno nije bilo u nacrtu. Dodao je da je prihvaćeno da se formiraju radne grupe na praćenju i davanju prijedloga.

U diskusiji je istaknuto da postoje mehanizmi praćenja, ali da je sporna provedba istih; te da je bitno uključivanje KOMA-e u radne grupe. Naglašeno je da, kada je riječ o socijalnom poduzetništvu i minimumu socijalne sigurnosti, bitno je orijentisati se na političke partije i zastupnike.

Istaknuto je da je Predsjedništvo SDP-a usvojilo zaključke sa sjednice Odbora za rad i socijalnu politiku (6.6.2017.), koji su  usaglašeni sa preporukama dokumenata iz zagovaračke kampanje sa fokusom na pripremi Strategije razvoja socijalnog poduzetništva u FBiH i RS i izradi Zakona o socijalnom poduzetništvu u FBiH i RS, kao usmjerenje za političko djelovanje SDP-a i njegov novi Program; te da je također na javnoj tribini DF-a „Socijalno poduzetništvo“, predsjednik DF-a rekao da DF mijenja paradigmu i da će im fokus aktivnosti biti na socijalnim temama; te da su i predstavnici Naše stranke izrazili interesovanje za teme socijalne politike, kao i SBB i SNSD.

Istaknuto je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić kroz obilazak žrtava mina iz multietničkog Doboja, dao svoju podršku Koaliciji KOMA i aktivnostima koje provodi. Istaknuta su tri segmenta vezana za Koaliciju KOMA: 1) mijenjanje propisa, strategija, itd.; 2) segment podizanja svijesti, gdje je istaknuto da postoji mnogo problema sa kojima se OSI susreću: inkluzija u obrazovanju, problem finansiranja u KS; i 3) prihvatanje principa umrežavanja organizacija OSI koje su generalno konzervativne, zatvorene i ne žele surađivati, ali da je KOMA doprinijela sazrijevanju i svijesti da treba koalirati. Naglašeno je da se mora stvoriti temelj za jačanje udruženja kroz educiranje ljudi u udruženjima. Također je istaknuto da samo organizacije OSI koje su proglašene organizacijama od javnog interesa, dobijaju sredstva, te da odbijaju saradnju, i da treba nastojati napraviti pomirenje među njima. Naglašeno je da je veliki problem upravo neuvezanost i nesaradnja između ovih organizacija, te da je u FBiH rečeno da se moraju harmonizirati prava sa RS-om, što će u konačnici voditi reduciranju prava u FBiH. Na sastanku je predloženo da KOMA kao zajedničko tijelo napravi zajednički sastanak organizacija osoba sa invaliditetom, članica KOMA-e iz BiH, kojima bi unaprijed dostavili Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a. Naglašeno je da je izrada prve Strategije za unapređenje položaja lica sa invaliditetom  u RS-u bila rezultat zalaganja ljudi iz Ministarstva, a da nejedinstvo među organizacijama OSI traje godinama; te da je bilo predloženo da u Interresornom radnom tijelu Vlade RS za podršku licima sa invaliditetom budu 4 OSI, a samo su 2. Istaknuto je da minimum socijalne sigurnosti zahtijeva finansijska sredstva, a izjednačavanje mogućnosti često to ne traži. Naglašeno je da je odlična ideja da se radi na podizanju kapaciteta, te da treba pronaći način kako da se ubrza taj proces.

Podržana je ideja da se u oktobru organizuje radni sastanak organizacija OSI, članica KOMA-e, gdje bi bili prisutni svi članovi Izvršnog odbora i mogli bi biti i uvodničari.

Gđa Ninković-Papić je članovima Izvršnog odbora predstavila ideju gđe Ružice Atanacković iz Udruženja „Zajedno“, koja je poslala upit na Sekretarijat Koalicije KOMA sa molbom za delegiranje predstavnika KOMA-e za učešće i podršku u njihovim aktivnostima koje se odnose na realizaciju projekta „Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH“ kojeg finansira Češka razvojna agencija (u periodu od juna 2016. godine do decembra 2018), u koju su uključeni Udruženje „Zajedno“ iz Banje Luke, „Sumero“ iz Sarajeva i „Sunce“ iz Mostara. Jednoglasno je odlučeno da predstavnica na narednom sastanku u julu koji je najavila gđa Atanacković, bude gđa Ninković-Papić.

Gosp. Volaš je zaključio sastanak u 15:05 h.